Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 28:11-20

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 28:11-20

Rome

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 28:11-20

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Sau vài tháng được nghỉ hè, khi phải đi học, hoặc đi làm, trở lại, bạn cảm thấy thế nào?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đoàn người bị nạn đã ở tại đảo bao lâu (28:11)?  Sau một thời gian ngắn được tự do, khi tiếp tục hành trình, Sứ đồ Phao-lô phải trở lại với thân phận một tù nhân. Theo bạn Sứ đồ Phao-lô cảm thấy thế nào? Đoàn người đã trải qua những nơi nào trước khi đến Rô-ma (28:12-13)?
  2. Cộng đồng các tín hữu tại Ý đã tiếp đón Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Thời gian và cách họ tìm gặp Sứ đồ Phao-lô cho thấy điều gì (28:14-15)? Khi đến thủ đô Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô đã sống như thế nào (28:16)?  Những chi tiết trong các câu (28:13-16) cho thấy viên sĩ quan áp giải tù đã đối xử với Sứ đồ Phao-lô như thế nào?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì sau ba ngày tại Rô-ma (28:17)?  Tại sao Sứ đồ Phao-lô khởi xướng việc này?  Phao-lô đã trình bày điều gì và kết luận như thế nào (28:17-20)?
  4. Sứ đồ Phao-lô thường nhắc rằng ông bị giam cầm và bị tù đày vì danh Chúa (Phi-líp 1:13, Ê-phê-sô 4:1, Cô-lô-se 4:3, Phi-lê-môn 1:1).  Xin tham khảo các câu Kinh Thánh trong Công Vụ 23:6, 24:21, 26:6, 28:20 và cho biết theo Sứ đồ Phao-lô, ý nghĩa của người bị tù vì đức tin nơi Chúa là như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ngày nay có nhiều người hầu việc Chúa vẫn đang chịu khổ vì danh Chúa.  Bạn quan tâm tới họ như thế nào?  Bạn đã làm gi để khích lệ hoặc an ủi họ?
  2. Khi cộng đồng bên ngoài có những hiểu lầm về Hội Thánh của Chúa, bạn và Hội Thánh của bạn làm gì? Nếu có những người muốn tìm hiểu sự thật, bạn có sẵn câu trả lời để giải đáp cho họ hay không?
  3. Phao-lô phải chịu tù đày để làm chứng nhân cho Chúa.  Kết cục cuộc hành trình tại Rô-ma, cuộc sống của ông không khó khăn nhiều như đa số dự đoán.  Bạn có kinh nghiệm nhận lãnh những điều tốt đẹp khi bạn trung thành làm theo ý Chúa hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top