Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 28:1-10

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 28:1-10

lighthouse_04

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 28:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có những quan niệm phổ thông nào bạn tin là đúng, nhưng có lúc bạn lại thấy không đúng?  Quan niệm đó là gì?  Bạn học được gì qua kinh nghiệm đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi thoát nạn, những người bị đắm tàu biết họ ở đâu (28:1)?  Thái độ của dân địa phương đối với họ như thế nào? Những người đó làm gì (28:2)? Phao-lô đã làm gì?  Chuyện gì đã xảy ra với ông  (28:3)?
  2. Những người địa phương nghĩ gì về điều này?  Quan niệm đó đúng không (28:4)?  Phao-lô đã làm gì (28:5)? Những người địa phương trông chở điều gì? Vì sao họ thay đổi ý kiến (28:6)?
  3. Lãnh đạo địa phương là ai?  Ông đối xử với những người đắm tàu như thế nào (28:7)?  Điều gì đang xảy ra cho gia đình ông?  Sứ đồ Phao-lô đã làm gì?  Kết quả thế nào (28:8)?  Điều gì đã xảy ra sau đó (28:9)?  Dân địa phương đã làm gì khi tiễn những nhà truyền giáo ra đi (28:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi gặp những người hoạn nạn, bạn đối xử với họ như thế nào?  Tại sao? Những phân đoạn Kinh Thánh nào cho biết chúng ta, là những người tin Chúa, phải giúp những người hoạn nạn?
  2. Sứ đồ Phao-lô thực sự vốn là “kẻ giết ngưởi” (28:4), nhưng nhờ ơn Chúa đã cứu chuộc và tha thứ cho ông, Phao-lô đã trở thành một “vị thần” (28:6) trong ánh mắt của người dân địa phương.  Những người chung quanh bạn có thấy được những ảnh hưởng tốt đẹp của Chúa trên đời sống đã được biến cải của bạn hay không?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã quan tâm tới nhu cầu của những người ông gặp, và qua đó ông có dịp tiếp xúc rộng rãi hơn với những người khác để làm chứng về Chúa cho họ.  Nhu cầu của những người địa phương chung quanh nơi bạn sống là gì? Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì trước những nhu cầu đó?  Kết quả của công việc truyền giáo và truyền giảng tại Hội Thánh của bạn ra sao?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top