Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:24-32

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:24-32

Bible_01

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 26:24-32

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bất ngờ được hỏi về một vấn đề tế nhị trước đám đông?  Bạn đã trả lời như thế nào? Bạn đã thành thật trả lời hay đã nói khéo để lãng tránh vấn đề?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Thống đốc Phê-tút đã phản ứng như thế nào trước lời trình bày của Sứ đồ Phao-lô?  Theo bạn điều gì trong lời trình bày của Sứ đồ Phao-lô khiến ông nhận xét như vậy (26:24)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã trả lời Thống đốc Phê-tút như thế nào?  Ông khẳng định điều gì (26:25)?  Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô có thể khẳng định như vậy (26:26)?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã hỏi Vua Ạc-ríp-ba điều gì (26:27)? Vua Ạc-ríp-ba đã trả lời như thế nào (26:28)? Sứ đồ Phao-lô đã đáp lại như thế nào? Ước nguyện của ông là gì (26:29)?
  4. Những người tham dự buổi điều trần đã nhận xét như thế nào về Sứ đồ Phao-lô (26:30)?  Vua Ạc-ríp-ba đã kết luận như thế nào (26:31)?  Theo bạn điều gì đã khiến rất nhiều người, dù mới gặp Sứ đồ Phao-lô lần đầu, đã có cùng nhận xét như vậy?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong lời trình bày với Thống đốc Phê-tút và Vua Ạc-ríp-ba, Sứ đồ Phao-lô cho biết những sự kiện liên hệ với Đức Chúa Jesus được công chúng lúc đó biết đến (26:26).  Bạn nghĩ gì về việc một số người ngày nay nói rằng Hội Thánh vào những thế kỷ sau đã hư cấu những chi tiết về cuộc đời của Đức Chúa Jesus?
  2. Theo bạn, câu hỏi của Sứ đồ Phao-lô với Vua Ạc-ríp-ba có thích hợp trong hoàn cảnh đó không?  Tại sao có hoặc tại sao không?  Lý do nào Sứ đồ Phao-lô đã phải hỏi Vua Ạc-ríp-ba ngay lúc đó?
  3. Có bao giờ bạn nuối tiếc vì đã đánh mất cơ hội để giới thiệu Chúa, hoặc mời một người đang tìm hiểu về Chúa tin Chúa hay không?  Điều gì đã xảy ra?  Lý do nào bạn đã không hành động vào lúc đó?
  4. Sứ đồ Phao-lô mong muốn tất cả những người nghe ông trở thành người tin Chúa (26:29).  Bạn có mong muốn như vậy không, hay là bạn chỉ muốn như Giô-na, làm xong phận sự Chúa giao, nhưng không mong người nghe mình tin Chúa?
  5. Bài giảng thật ngắn và miễn cưỡng của Tiên tri Giô-na khiến cả thành Ni-ni-ve ăn năn; trong khi đó Sứ đồ Phao-lô đã giảng rất nhiều lần, rất súc tích, và rất nhiệt thành, nhưng số người tin Chúa không đông như vậy.  Bạn học được điều gì qua việc này về trách nhiệm phải truyền giảng và kết quả của việc truyền giảng?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top