Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:12-23

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:12-23

lighthouse_04Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 26:12-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn vấp phải đá không? Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Bạn nghĩ gì về một người cứ đá chân của mình vào một tảng đá?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi còn hiểu lầm về đạo Chúa, Phao-lô đã làm gì (26:12)?  Chuyện gì đã xảy ra cho ông và những người tùy tùng trên chuyến đi đến Đa-mách (26:13)?  Chúa đã phán với ông như thế nào? Ngài muốn ông hiểu điều gì (26:14)?
  2. Phao-lô đã gọi Đấng nói chuyện với mình là ai? Chúa đã trả lời với ông như thế nào (26:15)?  Chúa đã truyền cho Phao-lô làm gì (26:16-17)?  Ngài hứa với ông điều gì (26:17)?  Mục đích của trách nhiệm mà Chúa giao cho Phao-lô là gì (26:18)?
  3. Phao-lô đã giải thích cho vua Ạc-ríp-ba nguyên nhân sự thay đổi trong cuộc đời của ông là gì (26:19)?  Ông đã vâng theo sứ mệnh của Chúa như thế nào (26:20)?
  4. Phao-lô xác định lý do mà người Do Thái ghét ông là gì (26:21)?  Phao-lô khẳng định Chúa đã giữ lời hứa của Ngài đối với ông như thế nào? Do đó ông đã làm gì? Sứ điệp Phao-lô rao truyền xuất phát từ đâu (26:22)? Và sứ điệp đó là gì (26:22)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có điều nào bạn đã hiểu không đúng về Chúa và Hội Thánh của Ngài? Yếu tố nào đã đưa đến những ngộ nhận đó?  Từ những ngộ nhận đó, bạn có làm gì – vô tình hay cố ý – gây tổn hại cho danh Chúa và Hội Thánh của Ngài hay không?
  2. Làm thế nào để bạn nhận biết được những sai lầm của mình? Ai hoặc sự kiện nào đã giúp bạn đi từ tối tăm đến ánh sáng (26:17b-18)?  Nếu Chúa muốn bạn giúp những người đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn thuở trước, bạn có sẵn lòng thực hiện trách nhiệm đó hay không?
  3. Chúa đã bày tỏ sự thành tín của Ngài đối với bạn như thế nào?  Điều gì đã ngăn trở, hoặc khích lệ, bạn bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa?
  4. Sứ đồ Phao-lô tự nhận ông là một người phục vụ và là nhân chứng cho Chúa.  Bạn có được Chúa kêu gọi để phục vụ Chúa như vậy không? Trong lĩnh vực nào?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top