Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:1-11

path_15Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 26:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mừng vì đã bỏ được một thói quen nào đó không?  Thói quen đó là gì?  Tại sao bạn vui vì bỏ được điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vua Ạc-ríp-ba đã nói gì?  Trước khi biện minh, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì?  Hành động đó thể hiện điều gì (26:1)?
  2. Trong lời mở đầu của Sứ đồ Phao-lô, ông nói gì?  Lời nói này cho thấy thái độ của Sứ đồ Phao-lô đối với vua Ạc-ríp-ba như thế nào (26:2)?  Sứ đồ Phao-lô đã yêu cầu điều gì? Tại sao (26:3)?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã lớn lên tại đâu (26:4)?  Những người Do Thái có thể xác nhận điều gì về thời trẻ của Sứ đồ Phao-lô (26:5)?
  4. Theo Sứ đồ Phao-lô, lý do chính khiến ông bị những lãnh đạo Do Thái chống đối là gì (26:6-8; 23:6 và 24:21)?  Theo bạn, tại sao những người chống Sứ đồ Phao-lô không bao giờ trực tiếp nhắc đến những điều này tại phiên tòa (18:15)?   Quan niệm phổ thông về sự sống lại là gì (26:8)? Mặc dầu người Pha-ri-si tin có sự sống lại, nhưng niềm tin về sự sống lại của Sứ đồ Phao-lô có gì khác biệt với quan điểm của họ?
  5. Sứ đồ Phao-lô nhìn nhận trong quá khứ quan điểm của ông về Chúa như thế nào (26:10)?  Ông đã làm gì với quan niệm đó (26:11-12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn phải hối tiếc về những nhận thức sai lầm trong quá khứ hay không?  Những hiểu biết sai lầm đó đã khiến bạn làm điều gì mà bây giờ bạn phải hối tiếc?
  2. Điều gì đã giúp bạn tin rằng Đức Chúa Jesus thực sự đã sống lại?  Sự kiện đó đã ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của bạn?  Nếu điều đó không xảy ra thì đức tin của bạn sẽ đi về đâu?
  3. Là người tin Chúa, tình trạng thuộc linh của bạn đang ở trong giai đoạn nào: trong ngày Thương Khó, vào sáng Phục Sinh, hay còn lưng chừng ở giữa hai thời điểm đó?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top