Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:13-22

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:13-22

RomanRoad_06
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 25:13-22

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi nghe ai tố cáo về một người nào, thái độ của bạn là gì?  Tại sao? Làm thế nào để bạn có thể tìm hiều sự thật?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai đã đến thăm Thống đốc Phê-tút? Mục đích của chuyến viếng thăm là gì (25:13)?  Họ ở lại Sê-sa-rê bao lâu? Thống đốc Phê-tút đã nói gì với họ (25:24)? Tân thống đốc có rất nhiều việc cần giải quyết, theo bạn vì sao Thống đốc Phê-tút lại đem trường hợp này ra thảo luận với khách?
  2. Người mà Thống đốc Phê-tút đề cập là ai (25:14)?  Những lãnh đạo Do Thái đã yêu cầu Thống đốc Phê-tút làm gì với người này (25:15)?  Nguyên tắc xử án của người La Mã là gì (25:16)? Thống đốc Phê-lút đã thực hiện điều gì theo nguyên tắc này (25:17)?
  3. Thống đốc Phê-lút nhận định như thế nào về những lời tố cáo của các lãnh đạo Do Thái (25:18)?  Theo nhận định của ông, thực chất của những mâu thuẩn là gì (25:19)?  Thống đốc Phê-lút nhận định khả năng xét xử của ông trong trường hợp này là gì (25:20)?  Ông đã đề nghị điều gì (25:21), và được trả lời như thế nào (25:22)?
  4. Vị khách đã yêu cầu điều gì và Thống đốc Phê-lút đã trả lời như thế nào (25:22)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta chỉ lắng nghe có một bên.  Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì trước khi phán đoán?
  2. Đức Chúa Trời có chương trình cho Phao-lô (9:15; 23:11), và Ngài đã dùng nhiều cách để thực hiện chương trình đó.  Chúa muốn bạn làm chứng nhân cho Ngài tại đâu?  Bạn đã sử dụng những cơ hội Chúa ban như thế nào?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top