Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:1-12

Rome
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 25:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh mà bất kỳ bạn nói điều gì cũng chẳng ai thèm lắng nghe bạn hay không?  Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi nhậm chức được bao lâu, Thống đốc Phê-tút đã từ Sê-sa-rê đến thăm Giê-ru-sa-lem (25:1)?  Ông đã gặp ai?  Những người này đã yêu cầu Thống đốc Phê-tút điều gì (27:2)?  Họ dự tính làm gì (25:3)?  Phao-lô đã bị giam bao lâu (24:27)?  Quyết tâm của những này sau một thời gian khá dài như vậy cho thấy điều gì?
  2. Thống đốc Phê-tút đã trả lời như thế nào (25:4)?  Phiên tòa phân xử Sứ đồ Phao-lô sẽ được thực hiện tại đâu (25:5)? Phê-lút đã ở lại Giê-ru-sa-lem bao lâu? Khi trở lại Sê-sa-rê được bao lâu thì Phê-lút đem Sứ đồ Phao-lô ra xét xử (25:6)?
  3. Khi gặp Sứ đồ Phao-lô, những người lãnh đạo Do Thái giáo đã làm gì?  Họ có chứng minh được điều họ tố cáo hay không (25:7)? Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định điều gì (25:8)?  Xin so sánh hoàn cảnh của Sứ đồ Phao-lô trong khúc Kinh Thánh này và trong (9:1-2)?
  4. Thống đốc Phê-tút đã hỏi Sứ đồ Phao-lô điều gì?  Lý do tại sao (25:9)?  Sứ đồ Phao-lô đã trả lời như thế nào (25:10-11)? Trong suốt hơn hai năm, Sứ đồ Phao-lô đã được dùng như một quân cờ bởi những nhân vật cầm quyền người La Mã.  Điều này ảnh hưởng như thế nào đến việc Sứ đồ Phao-lô quyết định khiếu nại đến Sê-sa?
  5. Thống đốc Phê-tút đã quyết định như thế nào (25:12)?  Tại sao ông không thể giao Sứ đồ Phao-lô cho người Do Thái (23:27)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh mà nhiều người tìm cách giăng bẫy để hãm hại bạn không?  Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?  Trong lĩnh vực thuộc linh, có những cuộc phục kích nào có thể giết đời sống tâm linh của bạn?  Bạn đối diện với vấn đề đó như thế nào?
  2. Chúa cho phép những bất công xảy ra để dẫn Sứ đồ Phao-lô về Rô-ma theo chương trình mà Ngài đã định trước (23:11).  Giữa những khó khăn trong cuộc sống của mình, có bao giờ bạn nhận biết hướng đi mà Chúa muốn dẫn bạn đến hay không?  Tại sao?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top