Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:22-27

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:22-27

RomanRoad_02
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 24:22-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn đã tìm hiểu về Chúa bao lâu trước khi bạn tin nhận Chúa?  Điều gì đã khiến bạn quyết định tin Chúa vào lúc đó?  Điều gì bạn khám phá về Chúa sau này?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tổng trấn Phê-lít có biết về đạo của Chúa hay không?  Theo bạn, tại sao ông có được những dữ kiện liên hệ đến đạo Chúa?  Ông đã quyết định gì về phiên xử trong ngày hôm đó (24:22)?  Ông đã ra lệnh làm gì cho Sứ đồ Phao-lô (24:23)?  Hành động này cho thấy điều gì?
  2. Vài hôm sau, Tổng trấn Phê-lít đã làm gì?  Mục đích của cuộc gặp gỡ là gì (24:24)?  Phản ứng của ông như thế nào khi nghe Sứ đồ Phao-lô nói về sự công chính (24:25)?  Tại sao?
  3. Tổng trấn Phê-lít đã làm gì với Sứ đồ Phao-lô?  Ông trông mong điều gì (24:26)?  Tại sao điều này không xảy ra?  Sứ đồ Phao-lô bị giam bao lâu tại Sê-sa-rê dưới thời Tổng trấn Phê-lít?  Điều gì đã xảy đến sau đó (24:27)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin cho biết sự khác biệt giữa việc “hiểu rõ về đạo” và tin nhận Chúa?  Tại sao Tổng trấn Phê-lít thích nghe về đạo Chúa nhưng lại sợ hãi khi nghe nhắc đến sự công chính?  Bạn giống Phê-lít ở những điểm nào? Điều nào trong niềm tin nơi Chúa khiến bạn thích?  Điều trong niềm tin nơi Chúa khiến bạn lo sợ?
  2. Sứ đồ Phao-lô bị giam khá lâu. Có những giai đoạn trong cuộc sống mà bạn không thể hoạt động theo ý mình?  Bạn đã dùng thời gian đó như thế nào?  Theo bạn, tại sao Chúa cho phép những điều đó xảy ra?
  3. Khi biết Tổng trần Phê-lít muốn hối lộ, tại sao Sứ đồ Phao-lô, hay các tín hữu trong Hội Thánh, đã không trả tiền để Sứ đồ Phao-lô được tự do?  Việc trả tiền để Sứ đồ Phao-lô được tự do đi giảng đạo và cứu được linh hồn của nhiều người, không phải là tốt hơn hay sao? Tại sao người tin Chúa không thể làm điều này?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top