Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:10-21

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:10-21

BibleStudy_03Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 24:10-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu có dịp được trình bày trước một đám đông về cuộc đời của mình, bạn nói gì? Mục đích của những điều đó là gì? Làm thế nào để những lời bạn trình bày có thể được kiểm chứng?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi được phép phát biểu, Sứ đồ Phao-lô đã nói gì? Lời mở đầu của ông nhắc đến sự cai trị của Phê-lít đã nhiều năm tại vùng này có dụng ý gì (24:10)?   Phao-lô đã đến Giê-ru-sa-lem cách đây bao lâu (24:11)? Năm ngày gần nhất ông ở đâu (23:35-24:1)? Bảy ngày trước đó, ông làm gì (21:26-27)?  Tại sao những việc này dễ kiểm chứng?
  2. Tòa án thường phân xử dựa trên dữ kiện. Phao-lô lưu ý Thống đốc Phi-líp điều gì về những lời tố cáo ông (24:12)? Những lời tố cáo đó có bằng chứng không (24:13)? Dựa vào những yếu tố trong (24:10-13), vì sao những lời tố cáo Sứ đồ Phao-lô gây rối tại Giê-ru-sa-lem là không đúng sự thật?
  3. Phao-lô xác nhận ông thờ phượng ai? Ông tin điều gì (24:14)? Niềm tin của ông có gì tương đồng với niềm tin của những người đang tố cáo ông (24:15)? Đức tin đó đã thúc giục ông sống như thế nào (24:16)? Dầu vậy, người Do Thái gọi tôn giáo của ông là gì (24:14)?
  4. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để thể hiện nếp sống tin kính của mình (24:17)?  Khi người Do Thái bắt giữ Sứ đồ Phao-lô, ông đang ở trong tình trạng nào (24:18)?  Những người tố cáo Sứ đồ Phao-lô từ đâu đến (24:19)?  Thậm chí, ngay trong phiên tòa do người Do Thái xét xử, họ có buộc tội Sứ đồ Phao-lô hay không (24:20)?  Trong phiên tòa đó, Sứ đồ Phao-lô đã công bố điều gì (24:21)?  Người đã chết nhưng đã sống lại mà Sứ đồ Phao-lô muốn nói là ai?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Niềm tin nơi Chúa của bạn có gì giống, và có gì khác biệt, với niềm tin của những người chung quanh?  Bạn có hiểu rõ, và có thể trình bày rõ ràng, những điều đó hay không?
  2. Nếp sống tin kính của bạn đã thể hiện qua những hành động nào – đối với Chúa và đối với những người chung quanh?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top