Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:23-35

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:23-35

RomanRoad_12
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 23:23-35

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nản lòng khi gặp khó khăn liên tục hay không?  Điều gì đã khích lệ bạn đứng vững?  Bạn đã học được gì qua hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Viên chỉ huy trưởng La Mã đã làm gì?  Bao nhiêu người lính được dùng trong chuyến đi này (23:23)?  Trách nhiệm của họ là gì (23:24)? Số lượng lính áp giải cho thấy tầm quan trọng của vấn đề như thế nào?
  2. Tên của viên chỉ huy trưởng là gì?  Ông đã báo cáo vấn đề này cho ai (23:25-26)?  Người bị áp giải là ai?  Chuyện gì đã xảy ra với người này (23:27)? Viên chỉ huy đã điều tra sự việc như thế nào (23:28)?  Kết luận sơ khởi của ông là gì (23:29)?  Vì sao ông cho giải người này lên cấp trên?  Bước kế tiếp để giải quyết vấn đề là gì (23:30)?
  3. Kế hoạch của viên sĩ quan đã được thi hành như thế nào (23:31)?  Tại sao sau khi đến An-ti-pa-tri, đa số lính đã quay lại Giê-ru-sa-lem (23:32)?  Sứ đồ Phao-lô đã gặp ai tại Sê-sa-rê (23:33)?  Người này đã hỏi ông điều gì (23:34)?  Sứ đồ Phao-lô được canh giữ tại đâu (23:35)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Phao-lô đã bị vu khống, bị hành hung, và suýt bị giết (21:28-31).  Sau đó, ông bị đem ra xét xử một cách bất công và suýt bị kết án (23:1-10).  Đức Chúa Trời đã dùng người Pha-ri-si bênh vực Sứ đồ Phao-lô, dùng quân đội La Mã để bảo vệ ông, và dùng phương tiện của người La Mã để thuyên chuyển ông.  Có bao giờ, bạn ngã lòng khi những khó khăn liên tục xảy đến trong cuộc đời của mình hay không?  Kinh nghiệm của Phao-lô nhắc bạn như thế nào về sự quan tâm và chăm sóc của Chúa?
  2. Từ kinh nghiệm cá nhân, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc các tín hữu tại Rô-ma về trách nhiệm của người tin Chúa với bậc cầm quyền là gì (Rô-ma 13:1-7)? Xin so sánh và cho biết sự khác biệt giữa hoàn cảnh và lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô trong câu chuyện này với hoàn cảnh và thái độ của Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong 4:19-20?   Từ hai phân đoạn Kinh Thánh này, xin cho biết thái độ thích hợp của người tin Chúa đối với nhà cầm quyền là gì?  Khi nào người tin Chúa cần thuận phục nhà cầm quyền?  Khi nào người tin Chúa không thể vâng phục?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top