Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:12-22

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:12-22

RomanRoad_02Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 23:12-22

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi biết một người tốt sắp bị người khác âm mưu hãm hại, bạn làm gì?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vì không thể kết tội Phao-lô một cách hợp pháp, một số người Do Thái đã làm gì (23:12)?  Bao nhiêu người liên hệ trong âm mưu này (23:13)?  Theo bạn tại sao họ quyết tâm làm như vậy?
  2. Họ đã trình bày âm mưu đó với ai (23:14)? Kế hoạch của họ là gì (23:15)?  Những người lãnh đạo Do Thái nghe theo ý kiến của những người này cho chúng ta thấy điều gì trong mối liên quan giữa họ với nhau?
  3. Ai đã biết được âm mưu của người Do Thái (23:16)?  Chàng thanh niên này đã làm gì?  Khi biết được điều đó Phao-lô đã làm gì (23:17)?  Tại sao Phao-lô không trình bày âm mưu đó cho viên đại đội trưởng, nhưng đưa vấn đề lên cấp cao hơn (23:18)?   Viên đại đội trưởng làm theo yêu cầu của Phao-lô cho thấy mối quan hệ của Phao-lô với ông như thế nào?
  4. Viên chỉ huy La Mã đã làm gì (23:19)?  Chàng trai đã thuật lại điều gì (23:20), và đề nghị những gì (23:21)?  Viên chỉ huy đã dặn chàng trai thế nào (23:22)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn thề nguyện không?  Với mục đích tốt hay xấu?  Bạn có thực hiện được điều mình thề nguyện không?  Tại sao?
  2. Cách sống của bạn với những người chung quanh như thế nào?  Lời nói của bạn có được những người chung quanh, và cả những người lãnh đạo của bạn, lắng nghe hay không?  Tại sao?
  3. Có bao giờ bạn giống như những người Do Thái – dùng thủ đoạn hãm hại người khác – hay chàng thanh niên – chấp nhận nguy hiểm để giúp đỡ người trung thực?  Động lực nào khiến bạn làm như vậy?
  4. Chàng thanh niên có lẽ không biết mình là một phần trong chương trình của Chúa để cứu Sứ đồ Phao-lô, để ông làm những việc lớn hơn cho công việc Ngài (23:11).  Có bao giờ bạn nghĩ rằng việc bạn giúp đỡ những người hầu việc Chúa đang gặp khó khăn, là góp phần thực hiện chương trình của Chúa cho người đó hay không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top