Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 22:6-21

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 22:6-21

Bible_37
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 22:6-21

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì?  Làm thế nào bạn giải thích cho những người khác hiểu vì sao bạn đã thay đổi như vậy?  Phản ứng của những người nghe như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô kể lại ông đã đi đâu và dự định làm gì (22:5)? Chuyện gì đã xảy ra cho ông trên đường đi (22:6)?
 2. Sau-lơ (Phao-lô) đã được hỏi điều gì (22:7)?  Ông đã đáp lại như thế nào và được trả lời như thế nào (22:8)?  Những người cùng đi biết những gì và không biết những gì (22:9)?  Sau-lơ đã gọi Đấng hỏi ông là ai (22:8; 22:10)?  Đấng đó đã truyền cho ông phải làm gì (22:10)?
 3. Những người cùng đi đã làm gì cho Sau-lơ?  Tại sao (22:11)?  Ai đã đến gặp ông tại Đa-mách?  Tư cách của người này như thế nào (22:12)?  Người đó đã làm gì cho ông (22:13), và truyền cho ông những điều gì (22:14)?
 4. Người này xác nhận Đức Chúa Jesus (22:8) mà Sau-lơ đã gặp là ai (22:14)?  Trách nhiệm mới của Sau-lơ là gì (12:15)? Điều ông cần làm ngay lập tức là gì (12:16)?
 5. Sau khi rời Đa-mách, Sau-lơ đi đâu (22:17)?   Vì sao ông phải rời khỏi nơi này (22:18)?  Sau-lơ đã thưa gì với Chúa và đã nhìn nhận điều gì (22:19-20)?  Chúa truyền cho ông làm gì (22:21)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong khúc Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô đã thuật lại kinh nghiệm cá nhân hơn là giảng về niềm tin và giáo lý.  Khi nào thì việc thuật lại kinh nghiệm cá nhân là thích hợp? Bạn đã áp dụng điều này như thế nào trong việc giới thiệu Chúa cho những người khác?
 2. Sứ đồ Phao-lô chỉ nói vừa đủ về quá khứ của mình (22:3-5), nhưng ông dành phần lớn bài nói chuyện của mình để kể lại những điều Chúa đã làm cho ông (22:6-21).  Cách trình bày của Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta nên làm gì khi thuật lại những biến cải trong cuộc đời của mình cho những người khác?
 3. Sau khi lắng nghe câu chuyện tự thuật của Sứ đồ Phao-lô, xin cho biết lý do nào khiến ông đã từ bỏ nếp sống trước đó để bước vào cuộc sống mới?  Theo bạn, những người nghe Sứ đồ Phao-lô có nhận được sứ điệp này hay không?
 4. Tại sao Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến dân ngoại (22:21), là điều khiến đoàn dân tức giận (22:22), trong khi trước đó họ không có phản ứng khi ông nói về Đức Chúa Jesus?  Điều này cho thấy người tin Chúa phải có những quyết định nào với những vấn đề tế nhị khi tiếp xúc với đám đông?  Khi nào cần phải đề cập đến và khi nào không? Tại sao?
 5. Chúa chọn A-na-nia, là Cơ-đốc nhân đầu tiên Sau-lơ đã tiếp xúc sau khi ông tin Chúa, là một người được cả cộng đồng bên ngoài Hội Thánh kính trọng.  Điều này nhắc chúng ta điều gì trong nếp sống của người tin Chúa và trong việc chăm sóc những người mới tin Chúa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top