Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 22:1-5

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 22:1-5

Bible_43
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 22:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn có cơ hội nói chuyện trước một đám đông? Bao nhiêu người đã lắng nghe bạn?  Bạn đã dùng cơ hội đó như thế nào và nói điều gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã gọi những người đang vu cáo ông là ai (22:1)? Mục đích của lời trình bày của ông là gì (22:1)?  Hành động của Sứ đồ Phao-lô cho thấy ông là người như thế nào?  Sứ đồ Phao-lô đã dùng ngôn ngữ nào để nói với đám đông?  Phản ứng của đám đông ra sao (22:2)?
  2. Sứ đồ Phao-lô trình bày lý lịch của mình như thế nào?  Ông đã dùng chi tiết nào để liên hệ với những người đang lắng nghe?  Điều đó có ích lợi gì và biện minh như thế nào cho những lời ông bị vu cáo (22:3)?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã trình bày quá khứ của mình như thế nào?  Ông đã làm gì (22:4)?  Nét nổi bật trong quá khứ của cuộc đời ông là gì? Ai có thể xác nhận những điều đó (22:5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô đang bị còng tay (21:33), nhưng miệng ông vẫn còn tự do nên ông đã nói (22:1).  Bạn đang có những ràng buộc nào? Bạn vẫn còn những tự do nào?  Bạn đang dùng những điều đó như thế nào cho danh Chúa?
  2. Bạn và Hội Thánh của bạn có phải là một phần của cộng đồng nơi bạn đang sống hay không?  Làm thế nào Hội Thánh nhận được sự chú ý từ cộng đồng? Bạn và Hội Thánh của bạn đã dùng cơ hội đó như thế nào để trình bày Chúa cho những người chung quanh?
  3. Những người bên ngoài Hội Thánh có thể có những ngộ nhận về Hội Thánh vì họ chưa biết nhiều về Chúa. Nếp sống của bạn đã giúp họ giải tỏa những ngộ nhận đó, hay xác nhận những ngộ nhận đó?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top