Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:27-36

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:27-36

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:27-36

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 21:27-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn chứng kiến một cuộc bạo động?  Quang cảnh ấy như thế nào? Điều gì đã dẫn đến thái độ cuồng nhiệt của đám đông?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người nào đã xúi giục người Do Thái bắt Sứ đồ Phao-lô (21:27)?  Tại sao họ làm như vậy (19:8-10)?  Họ đã vu khống điều gì (21:28)?  Điều này liên hệ như thế nào đến lời cảnh cáo của Gia-cơ (21:21)?
  2. Người ngoại quốc bị cấm vào đền thờ, nếu vi phạm sẽ bị xử tử.  Người Do Thái đã dùng dữ kiện nào để thuyết phục đám đông (21:29)? Dụng ý của họ là gì?  Phản ứng của đám đông như thế nào?  Họ làm gì (21:30)?  Xin so sánh việc họ chống Sứ đồ Phao-lô (21:30-31) với điều họ đã làm cho Ê-tiên (6:11-13, 54-60)?
  3. Lúc họ định giết Sứ đồ Phao-lô, chuyện gì đã xảy ra (21:31)?  Người này đã hành động như thế nào (21:32)?  Ông đã làm gì với Sứ đồ Phao-lô (21:33)?
  4. Đám đông nói gì (21:34)?  Họ hành động như thế nào (21:35)? Và đòi hỏi điều gì (21:36)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Việc bạo động chống lại Ê-tiên và Sứ đồ Phao-lô cho thấy mối quan hệ như thế nào giữa người Do Thái và những người tin Chúa vào thời đó?  Điều này giúp bạn hiểu gì về thái độ dè dặt và những ưu tư của các nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem?
  2. Có những căng thẳng giữa những nhóm khác nhau trong cộng đồng của bạn hay không? Có bao giờ những lời nói hay việc làm của bạn, vô tình hay cố ý, đã gây ra xung đột hay không? Bạn có thể làm gì để giảm bớt những căng thẳng đó?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top