Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:15-26

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:15-26

Bible_47
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 21:15-26

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn chấp nhận làm một việc mà bạn nghĩ là không cần thiết?  Vì sao bạn làm như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Rời Sê-sa-rê, phái đoàn đi đâu (21:15)?  Ai cùng đi với họ? Họ đến nhà ai?  Kinh Thánh nói gì về người này (21:16)?
 2. Thái độ của các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem với phái đoàn truyền giáo như thế nào (21:17)? Ngày hôm sau, phái đoàn truyền giáo đến gặp ai (21:18)?  Nhân vật này là ai (Ga-la-ti 1:18-19)?  Tại sao các trưởng lão cũng có mặt với người này lúc đó?
 3. Sứ đồ Phao-lô đã trình bày điều gì (21:19)?  Phản ứng của những nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem như thế nào? Họ lưu ý Phao-lô điều gì (21:20)?
 4. Những lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem phải đối diện với những áp lực nào khi Sứ đồ Phao-lô có mặt tại Giê-ru-sa-lem (21:21)?  Nhiều vấn đề lẽ ra đã được giải quyết từ nhiều năm trước (Xin xem Công Vụ chương 15).  Tại sao những vấn đề này vẫn còn tồn tại tại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem (21:20-21)?
 5. Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem khuyên Sứ đồ Phao-lô làm gì (21:23-24)?
 6. Những nhà lãnh đạo Hội Thánh đã có những hướng dẫn nào cho các tín hữu ngoại quốc (21:25; 15:19-20)?  Theo bạn, những chỉ thị này có còn giá trị cho thời đại hiện nay hay không?  Tại sao?
 7. Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện lời khuyên của những nhà lãnh đạo Hội Thánh như thế nào (21:26)?  Hành động của ông chứng tỏ điều gì? Tại sao Sứ đồ Phao-lô chấp nhận làm như vậy (20:24; I Cô-rinh-rô 9:10-20)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Khi biết Sứ đồ Phao-lô sẽ gặp khó khăn tại Giê-ru-sa-lem (21:10-14), một số tín hữu tại Sê-sa-rê đã cùng đi với Sứ đồ Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem (21:16). Ma-na-sôn, một tín hữu lâu năm, bằng lòng tiếp đón Phao-lô, một người sắp bị rắc rối.  Bạn học được gì qua những người này?  Bạn đã làm gì cho một số người tin Chúa ngày nay đang gặp khó khăn vì trung tín với Chúa?
 2. Tại sao có nhiều quan điểm và vấn đề cần thay đổi trong Hội Thánh, lẽ ra đã được giải quyết từ lâu nhưng vẫn còn dây dưa?  Các lãnh đạo Hội Thánh phải đối diện với những khó khăn nào? Những áp lực này đến từ đâu (21:20-21)?  Vấn đề tương tự có xảy ra tại Hội Thánh của bạn hay không?
 3. Trong cuộc sống, như Sứ đồ Phao-lô, có bao giờ bạn bằng lòng “uyển chuyển” vì lợi ích của những người khác?  Khi nào thì bạn quyết định giữ vững lập trường của mình?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top