Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:7-14

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:7-14

BibleStudy_03

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 21:7-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đến thăm những người mà bạn đã từng gây khó khăn cho họ không?  Mục đích của cuộc gặp gỡ là gì? Chuyện gì đã xảy ra?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Rời Ty-rơ, phái đoàn đến đâu?  Họ dừng chân tại đây bao lâu, và làm gì (21:7)?
  2. Sau đó họ đi đâu và gặp ai?  Người này giữ vai trò gì trong Hội Thánh (21:8)? Các con của ông như thế nào (21:9)?  Bạn đã học biết gì về nhân vật này (6:5, 8:1-40)?
  3. Phái đoàn ở tại gia đình này bao lâu? Họ gặp ai (21:10)?  Nhân vật này đã nói gì với Sứ đồ Phao-lô (21:11)?   Phản ứng của những tín hữu địa phương và những người trong phái đoàn như thế nào (21:12)?
  4. Sứ đồ Phao-lô đã trả lời như thế nào? Xin so sánh thái độ cương quyết của Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem (21:13) với việc Đức Chúa Jesus đến Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 13:31-33)?   Trước câu trả lời của Sứ đồ Phao-lô, những người trong phái đoàn đã phản ứng như thế nào (21:14)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trước đây, chính vì bị Sau-lơ (Phao-lô) bách hại mà Phi-líp phải rời khỏi Giê-ru-sa-lem, đi hầu việc Chúa tại nhiều nơi khác nhau (Công Vụ 8:1-40). Giờ đây, Phao-lô đích thân đến thăm gia đình Phi-líp.  Bạn học được gì qua việc này?
  2. Ngày xưa, các tiên tri là những người có trách nhiệm truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân của Chúa.  Phi-líp là người được Thánh Linh soi dẫn và ông có bốn người con gái có ân tứ nói tiên tri.  Bạn học điều gì về vai trò của phụ nữ trong việc công bố lời của Chúa qua khúc Kinh Thánh này?
  3. Tại sao Đức Chúa Jesus (Mác 9:31-33) và Sứ đồ Phao-lô (Công Vụ 20:22-24) phải đến Giê-ru-sa-lem, trong khi những người khác thấy việc này là không nên?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top