Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:22-31

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:22-31

Church
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 20:22-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ Hội Thánh của bạn bị xáo trộn hay không?  Tại sao?  Nguyên nhân từ bên ngoài hay ngay từ trong Hội Thánh?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vì sao Sứ đồ Phao-lô phải đến Giê-ru-sa-lem (20:22)?  Đức Thánh Linh cho biết trước điều gì sẽ xảy ra (20:23)?  Động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô chấp nhận những khó khăn sắp xảy đến (20:24)?
  2. Lý do Sứ đồ Phao-lô mời những nhà lãnh đạo Hội Thánh Ê-phê-sô đến là gì (20:25)?  Sứ đồ Phao-lô đã xác định điều gì (20:26)?  Tại sao ông có thể nói như vậy (20:27)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên họ điều gì (20:28)? Vì sao? Những khó khăn đó đến từ đâu (20:29-30)?
  4. Sứ đồ Phao-lô đã xây dựng Hội Thánh Ê-phê-sô trong bao lâu?  Điều này liên hệ như thế nào đến mối quan tâm của ông đối với Hội Thánh Ê-phê-sô (20:31)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nói rằng có những “sói” từ bên ngoài tấn công vào Hội Thánh và cũng có những người từ bên trong Hội Thánh dạy dỗ sai lạc và lôi kéo tín hữu ra khỏi Hội Thánh.  Điều này có xảy ra tại Hội Thánh của bạn không?   Những tấn công từ bên ngoài là gì?  Những xáo trộn từ trong bắt nguồn từ đâu? Vì sao một số tín hữu trong Hội Thánh lại có thể nghe theo những lời dạy dỗ sai lạc? Hội Thánh của bạn đã làm gì để ngăn ngừa hoặc đối phó với tình trạng này?
  2. Chúa yêu quý Hội Thánh đến nỗi Ngài đã mua Hội Thánh bằng chính huyết của Ngài (20:28).  Bạn nghĩ gì về Hội Thánh?  Hội Thánh của bạn đã thành lập được bao lâu? Có bao giờ, vì vô tình hay cố ý, bạn đã gây đổ vỡ hoặc làm tổn thương Hội Thánh của bạn hay không?  Nếu có những người muốn lôi kéo các tín hữu trong Hội Thánh ra đi, bạn nói gì với những người đó?
  3. Nếu cần phải góp ý với những lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn, bạn sẽ góp ý như thế nào, và bạn sẽ nói điều gì để Hội Thánh không chỉ vững mạnh mà còn phát triển?  Theo bạn, lời góp ý của bạn sẽ được lắng nghe hay không? Tại sao?  Vì sao lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô được các nhà lãnh đạo Hội Thánh Ê-phê-sô lắng nghe?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top