Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:13-21

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:13-21

boat_15
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 20:13-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn phải đi xa và biết sẽ không gặp lại những người thân yêu nữa, bạn sẽ nói gì với họ trước khi ra đi?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô dự định đi đâu (20:16)?  Ông đã sắp đặt hành trình như thế nào?  Theo bạn, tại sao Sứ đồ Phao-lô lại chọn đi đường bộ một mình trong khi những người cùng đi phải đón tàu đi trước (20:13)?
  2. Xin cho biết lịch trình và tốc độ của chuyến đi (20:14-15)?  Vì sao Sứ đồ Phao-lô lại vội vã (20:16)? Thay vì đến Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (20:17)?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã nói gì với những lãnh đạo của Hội Thánh Ê-phê-sô (20:18)? Xin liệt kê những hoạt động và phẩm chất của những công việc mà Sứ đồ Phao-lô đã làm (20:18-20)?  Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt trách nhiệm hầu việc Chúa của mình như thế nào (20:21)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô không chỉ giảng (20:20-21) nhưng ông đã sống để làm chứng nhân cho Chúa (20:18-19).  Nếu có người quan sát nếp sống của bạn trong năm vừa qua, họ thấy gì về phẩm chất của một người tin Chúa trong cuộc đời của bạn?  Nếu cần phải thay đổi, bạn cần sửa đổi điều gì để mang lại một hình ảnh trung thực hơn?
  2. Nếu phải giới thiệu Chúa cho một người chưa biết Chúa, bạn trình bày điều đó như thế nào?  Câu Kinh Thánh 20:21 tóm tắt phương thức mà Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện.  Làm thế nào bạn có thể áp dụng phương thức này để giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa đang sống chung quanh bạn?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top