Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:1-6

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:1-6

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 20:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn sắp sửa rời một nơi mà bạn biết rằng không biết khi nào mình sẽ trở lại, bạn sẽ làm gì?  Bạn sẽ nói gì với những người quen biết tại đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi vụ nổi loạn đã yên, Sứ đồ Phao-lô làm gì (20:1)?  Tại sao việc này là cần thiết?  Trước đó, Sứ đồ Phao-lô đã dự định đi đâu (19:21)?
  2. Mục đích của chuyến đi đến vùng Ma-xê-đô-ni-a lần này là gì (20:2)?  Tại sao việc này là cần thiết?  Sau đó, Sứ đồ Phao-lô đến đâu và ở tại đó bao lâu (20:3)?  Trong khi ở tại đây, Sứ đồ Phao-lô gặp rắc rối gì?  Những người chống Sứ đồ Phao-lô là ai? Họ có phải là những người đã chống lại ông tại Ê-phê-sô hay không? Sứ đồ Phao-lô đã làm gì trong hoàn cảnh đó (20:3)?
  3. Những người cùng đi với Sứ đồ Phao-lô là ai (20:4)? Một trong những lý do khiến Sứ đồ Phao-lô Giê-ru-sa-lem là gì (Rô-ma 15:25-29)?  Tại sao Sứ đồ Phao-lô cần nhiều người đi với ông (II Cô-rinh-tô 8:16-23; I Cô-rinh-tô 16:1-4)? Họ chờ đợi Sứ đồ Phao-lô tại đâu (20:5)?  Lý do Sứ đồ Phao-lô đi sau là gì (20:6)?  Ông ở lại Trô-ách bao lâu?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Việc đưa dẫn một người về với Chúa và giúp họ đứng vững trong đức tin đều quan trọng. Sứ đồ Phao-lô dùng nhiều thời gian để thăm viếng và khích lệ những tân tín hữu.  Công tác đó đã được thực hiện như thế nào tại Hội Thánh của bạn?
  2. Sứ đồ Phao-lô cần nhiều người đi với ông để làm nhân chứng cho việc giúp tiền cho các tín hữu nghèo tại Giê-ru-sa-lem được trao tận nơi.  Làm thế nào để việc quản trị tài chánh trong Hội Thánh ngày nay không bị lạm dụng?
  3. Nếu bạn là một trong những người đồng hành với Sứ đồ Phao-lô, bạn nhớ điều gì, hoặc sẽ hỏi ông điều gì về những điều ông đang làm?  Tại sao?
  4. Có một số người ngày nay, vì những động lực khác nhau, tố cáo người hầu việc Chúa về nhiều việc.  Nếu bạn là người hiểu rõ sự việc, bạn cần làm gì?  Nếu bạn không hiều rõ vấn đề, bạn nên làm gì?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top