Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:13-20

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:13-20

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:13-20

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 19:13-20

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn dựa vào uy tín của một ai để làm một việc gì hay không?  Người đó liên hệ như thế nào với bạn? Nếu người đó thật sự không có liên hệ gì với bạn, chuyện gì có thể xảy ra?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong khi Sứ đồ Phao-lô tận tâm lo truyền giảng, có một số người Do Thái đã làm gì? Họ nói điều gì (19:13)? Những người này là ai (19:14)?
  2. Tà linh đã trả lời như thế nào (19:15)? Chúng đã làm gì với những người này, và họ nhận những hậu quả gì (19:16)?
  3. Khi sự thật về những kẻ giả mạo danh Chúa được tỏ bày, điều này đã ảnh hưởng như thế nào với cộng đồng bên ngoài Hội Thánh (19:17), và bên trong Hội Thánh (19:18-19)?
  4. Điều gì đã xảy ra cho Hội Thánh sau đó? Kết quả này đến từ đâu (19:20)?  Xin xem lại các câu Kinh Thánh từ 19:1-20 và liệt kê những yếu tố mà bạn nghĩ rằng đã dẫn đến sự phát triển công việc Chúa tại Ê-phê-sô.

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ma quỷ biết Chúa là ai và biết người chân thành hầu việc Chúa là người như thế nào.  Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì?  Chúng ta có hiểu biết Chúa và hiểu người hầu việc Chúa, đáng như chúng ta cần hiểu biết hay không?
  2. Hiện nay vẫn có những người mạo danh Chúa để đạt những mục tiêu cho cá nhân.  Làm thế nào để nhận biết những người này? Làm thế nào để danh Chúa không bị tổn thương vì những người này?
  3. Bạn có còn lưu giữ những gì mà một người tin Chúa không nên lưu giữ hay không? Làm thế nào để bạn có thể dứt khoát với những điều đó?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top