Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:8-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:8-12

BibleStudy_01
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 19:8-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cứ tiếp tục gặp trở ngại khi muốn làm một việc gì hay không?  Chuyện gì đã xảy ra? Có bao giờ bạn nghĩ rằng đây là lúc bạn nên thay đổi cách làm để thực hiện mục tiêu đó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để giới thiệu Chúa cho người Do Thái?  Ông đã thực hiện trong bao lâu (19:8)? Phản ứng của người nghe như thế nào (19:9a)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì khi việc truyền giảng không thuận lợi (19:9b)?  Ông làm điều này trong bao lâu (19:10)?  Kết quả như thế nào (19:11)?
  3. Bên cạnh công tác truyền giảng (19:8) và huấn luyện (19:9-10), Sứ đồ Phao-lô còn làm gì (19:11)?  Ảnh hưởng của những việc này như thế nào (19:12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô lúc đầu giảng tại nhà hội – một cơ sở tôn giáo – và sau đó đã giảng dạy tại Ty-ra-nu – một trung tâm giáo dục.  Sau một thời gian, dân chúng tại Ê-phê-sô đã có dịp nghe về đạo Chúa.  Hội Thánh của bạn đã làm gì trong nỗ lực giới thiệu Chúa cho cộng đồng bên ngoài Hội Thánh?  Nếu dân chúng địa phương không đến nhà thờ để nghe giảng, Hội Thánh của bạn có nghĩ đến việc truyền giảng bên ngoài nhà thờ hay không? Nếu có, Hội Thánh đã thực hiện như thế nào? Nếu không, bằng cách nào dân chúng tại địa phương của bạn có dịp để biết Chúa?
  2. Hội Thánh của bạn đã làm gì để gây dựng những người trong Hội Thánh?  Có bao nhiêu lớp huấn luyện đã được tổ chức tại Hội Thánh của bạn?  Có bao nhiêu người đã đến tham dự những khóa huấn luyện này?  Bạn đã tham dự bao nhiêu khóa huấn luyện của Hội Thánh?
  3. Noi gương Đức Chúa Jesus, Sứ đồ Phao-lô đã giảng, đã dạy, và đã chữa bệnh. Ngoài việc truyền giảng và huấn luyện, Hội Thánh của bạn có thực hiện những hoạt động giáo dục, xã hội, và y tế hay không?  Điều gì đã giúp, hay ngăn trở, Hội Thánh bạn thực hiện những điều này?  Làm thế nào để danh Chúa được người bên ngoài Hội Thánh tôn kính qua những hoạt động của Hội Thánh bạn?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top