Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:1-7

Bible_42
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 19:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong những thầy cô đã từng dạy bạn, bạn thích người nào nhất?  Trong những điều người đó đã dạy, bạn nhớ điều gì nhất?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi có người đảm trách Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đã đến đâu (19:1)?  Ông hỏi các tín hữu tại đó điều gì (19:2)?  Các tín hữu đã trả lời như thế nào (19:3)?  A-léc-xan-đơ-ria (18:24) và Ê-phê-sô (19:1) là hai thành phố rất xa nước Do Thái.  Điều này cho thấy ảnh hưởng của Giăng Báp-tít như thế nào?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích điều gì (19:4)? Sự hiểu biết về Giăng Báp-tít đã giúp ích như thế nào cho việc tiếp nhận Phúc Âm của Chúa (Giăng 1:19-34)?  Những người nghe Sứ đồ Phao-lô giải thích đã làm gì (19:5)?  Họ đã nhận được điều gì, và họ đã làm gì (19:6)? Có bao nhiêu người nhận được điều này (19:7)?
  3. Dựa vào các câu Kinh Thánh trong 2:38, 10:43-44, và những câu trong bài học này, xin cho biết mối liên hệ giữa niềm tin nơi Đức Chúa Jesus và việc nhận lãnh Đức Thánh Linh?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. A-bô-lô chỉ biết về phép báp-têm của Giăng Báp-tít (18:25), cho nên những tín hữu nghe ông giảng cũng chỉ biết phép báp-têm của Giăng Báp-tít mà thôi (19:3).  Trình độ hiểu biết Lời Chúa của bạn đã và đang ảnh hưởng như thế nào trên những người sống dưới ảnh hưởng của bạn?
  2. Nếu Sứ đồ Phao-lô hỏi bạn cùng một câu hỏi trong câu 19:2, bạn trả lời như thế nào? Những kiến thức nào trong niềm tin nơi Chúa mà bạn vẫn chưa hiểu?  Các tín hữu khác trong Hội Thánh của bạn thì sao?
  3. Hội Thánh của bạn đã làm gì để giúp những tín hữu trong Hội Thánh hiểu thêm về Chúa?  Nếu Hội Thánh có buổi học Kinh Thánh hằng tuần, bạn có sẵn sàng tham dự không?
  4. Bạn có thể dành 10 phút mỗi ngày để đọc Kinh Thánh hay không?  Nếu không, tại sao?  Nếu có, bí quyết nào giúp bạn trung tín đọc Lời Chúa mỗi ngày? Bạn có thể chia sẻ những điều bạn đã học từ Chúa cho những người khác hay không?  Nếu không, bạn có thể gánh vác những công việc khác trong Hội Thánh, để Mục Sư và những người có trách nhiệm có thêm thì giờ để học hỏi Lời Chúa và chia sẻ lại cho các tín hữu trong Hội Thánh hay không?
  5. A-bô-lô vừa giảng dạy, vừa học hỏi, và sau đó đã ra đi nhận trách nhiệm mới tại Hội Thánh Cô-rinh-tô.  Bạn có sẵn sàng để được huấn luyện, để thực tập, và nhận trách nhiệm khi Chúa trao hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top