Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:24-28

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:24-28

BibleStudy_03
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 18:24-28

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu có người sau khi nghe bạn trình bày một điều gì, họ nói bạn cần phải học thêm, bạn cảm thấy thế nào?  Bạn nghĩ gì về những người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. A-bô-lô xuất thân từ đâu?  Ông là người như thế nào (18:25)?  A-bô-lô có những ưu điểm gì?  Những điều nào ông cần học hỏi thêm?  A-bô-lô đã làm gì (18:26)?
  2. A-qui-la và Bê-rít-sin đã làm gì?  Họ giúp A-bô-lô điều gì (18:26)?
  3. Sau đó, A-bô-lô đi đâu (18:27)?  A-bô-lô đã làm gì cho những người trong Hội Thánh, và bên ngoài Hội Thánh, tại nơi ông mới đến (18:28)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Hiện nay có nhiều người trẻ, như A-bô-lô, có kiến thức và nhiệt thành hầu việc Chúa, nhưng chưa hiểu đầy đủ về Chúa.  Noi gương A-qui-la và Bê-rít-sin, bạn có thể làm gì để giúp họ?
  2. A-qui-la và Bê-rít-sin đã từng sống tại Cô-rinh-tô và Ê-phê-sô.  Hai người này đã giao tiếp với A-bô-lô và Ti-mô-thê.  A-bô-lô về sau làm mục sư tại Hội Thánh Cô-rinh-tô và Ti-mô-thê làm mục sư tại Hội Thánh Ê-phê-sô.  Cả hai đều thành công trong chức vụ hầu việc Chúa tại hai thành phố này.   Nếu bạn là A-qui-la và Bê-rít-sin, bạn sẽ chia sẻ điều gì với những người trẻ mới đến hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn để có thể giúp ích cho chức vụ của họ?
  3. Nếu bạn là một người trẻ đang hầu việc Chúa, bạn có sẵn lòng lắng nghe lời khuyên từ những tín hữu vững vàng trong Chúa hay không?  Tại sao?
  4. Bạn đã biết Chúa như thế nào?  Bạn đã làm gì cho công việc Chúa? Bạn có nghĩ rằng bạn cần phải học để hiểu thêm về Chúa hay không?  Ai là người mà bạn chấp nhận học hỏi từ người đó?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top