Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:18-23

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:18-23

sailboat_09
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 18:18-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu phải dời nhà thường xuyên, bạn cảm thấy thế nào? Động lực nào khiến bạn chấp nhận điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Rời Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đi đâu? Cùng đi với Sứ đồ Phao-lô là ai (18:18)? Sứ đồ Phao-lô đã làm gì trước khi khởi hành?
  2. Trên đường đi, họ đã ghé nơi nào? Ai đã ở lại? Trong thời gian ngắn tại đó, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (18:19)?  Theo bạn tại sao Sứ đồ Phao-lô từ chối lời mời ở lại để chia sẻ Lời Chúa (18:20)? Sứ đồ Phao-lô đã hứa điều gì (18:21)?
  3. Sau đó, Sứ đồ Phao-lô đi đâu và đã làm gì (18:22)? Theo bạn tại sao Sứ đồ Phao-lô phải làm những điều này? Sau đó, Sứ đồ Phao-lô đã đến những nơi nào và mục đích của chuyến đi là gì (18:23)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Mối quan hệ của Sứ đồ Phao-lô với Bê-rít-sin và A-qui-la đã khởi đầu với tình đồng hương và đồng nghiệp, rồi dẫn đến sự đồng hành trong công tác phát triển Hội Thánh. Bạn có dùng những mối quan hệ của bạn để khích lệ những người khác góp phần cho việc phát triển công việc Chúa hay không? Tại sao?
  2. Có những người như Sứ đồ Phao-lô phải đi thường xuyên từ nơi này sang nơi khác để hầu việc Chúa. Có những gia đình như Bê-rít-sin và A-qui-la chấp nhận tạm cư một thời gian tại những địa điểm khác nhau để lo công việc Chúa. Có những người chỉ định cư tại một nơi. Bạn thuộc loại nào? Bạn có thể làm gì để phát triển công việc Chúa tại môi trường nơi bạn đang sống?
  3. Nếu bạn có cơ hội trình bày Lời Chúa, nhưng không thể thực hiện được ngay lúc đó, bạn đã làm gì? Làm thế nào bạn có thể tận dụng cơ hội mà Chúa đã mở ra cho bạn?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top