Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:9-17

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:9-17

BibleStudy_01
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 18:9-17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phân vân về những việc bạn đang làm cho công việc Chúa hay không? Chúa đã hướng dẫn bạn như thế nào trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Trời đã truyền cho Sứ đồ Phao-lô điều gì (18:9)? Vì sao (18:10)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì và làm trong bao lâu (18:11)? Công tác này có gì khác biệt với với điều Sứ đồ Phao-lô đã làm trước đó (18:4-5)? Xin đối chiếu với khải tượng mà Chúa đã truyền (18:9) với công việc mà Sứ đồ Phao-lô đang thực hiện (18:11). Tại sao Sứ đồ Phao-lô làm như vậy?
  3. Người Do Thái đã làm gì khi họ biết lãnh đạo chính quyền thay đổi (18:12)? Họ vu khống Sứ đồ Phao-lô điều gì (18:13)? Viên tổng trấn đã trả lời như thế nào (18:14-15)?  Người Do Thái đã bắt lấy cơ hội đó làm điều gì (18:16-17)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Trời đã khích lệ Sứ đồ Phao-lô khi ông gặp khó khăn. Bạn có khích lệ những người hầu việc Chúa hay không? Bạn có cầu nguyện cho vị mục sư của bạn để Chúa hướng dẫn mục sư điều gì cần làm cho Hội Thánh của bạn hay không?
  2. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc đầu chỉ có rất ít tín hữu, nhưng Sứ đồ Phao-lô đã dành rất nhiều thì giờ để dạy Kinh Thánh cho họ. Công việc dạy và học Kinh Thánh đang được thực hiện như thế nào tại Hội Thánh của bạn? Kết quả của công việc này như thế nào? Tại sao?
  3. Bạn có biết những nơi nào trên thế giới mà những người tin Chúa vẫn đang bị bách hại? Bạn đang dùng cơ hội tự do mà Chúa cho bạn như thế nào? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ những người tin Chúa đang bị bách hại vì danh của Chúa?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top