Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 18:1-8

Bible_32
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 18:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ vì hoàn cảnh bắt buộc, bạn phải dọn đến một nơi khác để sinh sống hay không? Bạn cảm thấy thế nào? Những khó khăn nào bạn phải đối diện khi đến sống tại một địa phương mới?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi rời A-thên, Sứ đồ Phao-lô đi đâu (18:1)?       Ông đã gặp ai? Những người này từ đâu đến? Hoàn cảnh nào đưa họ đến thành phố này (18:2)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì với những người này (18:3)? Vào ngày cuối tuần, Sứ đồ Phao-lô làm gì (18:4)? Khi nào thì Sứ đồ Phao-lô có thể giảng trọn thời gian (18:5a)?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã giảng cho ai (18:4b và 18:5b)?       Sứ đồ Phao-lô đã giảng điều gì (18:5b)?  Nhóm thính giả nào đã chống đối? Sứ đồ Phao-lô đã nói gì với họ (18:6)?
  4. Rời khỏi nhà hội của người Do Thái, Sứ đồ Phao-lô đi đâu (18:7)? Ai là những người tin Chúa đầu tiên tại thành phố Cô-rinh-tô (18:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Hiện nay, có rất nhiều thành phố và thị trấn, nơi có nhiều người Việt, nhưng vẫn chưa có Hội Thánh của Chúa. Nếu Chúa đưa dẫn bạn đến đó để góp phần mở mang công việc Chúa, bạn có sẵn lòng hay không?
  2. Nếu phải chọn một nghề để có thể vừa đi làm vừa hầu việc Chúa, bạn chọn nghề gì? Tại sao?
  3. Tại những nơi có Hội Thánh mới mở, nhiều người hầu việc Chúa đã phải vất vả giữa việc kiếm sống và thời gian hầu việc Chúa. Noi gương A-qui-la, Bê-rít-sin, Si-la và Ti-mô-thê, bạn có thể làm gì để giúp đỡ những đầy tớ Chúa trong hoàn cảnh như vậy?
  4. Gần như nơi nào Sứ đồ Phao-lô truyền giảng về Chúa, ông cũng bị chống đối mãnh liệt bởi rất nhiều người; tuy nhiên vẫn có một số ít người thật lòng tin Chúa. Câu chuyện này nhắc nhở bạn và Hội Thánh của bạn như thế nào trong công tác truyền giảng?
  5. Có bao giờ, giống như những người Do Thái tại thành phố Cô-rinh-tô, bạn khước từ cơ hội ưu tiên mà Chúa muốn dành cho bạn hay không? Bạn đã làm gì khi bạn hiểu ra quyết định sai lầm của bạn trong thời gian sau đó?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top