Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:10-15

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:10-15

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:10-15

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 17:10-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ công việc bạn đang làm tại một nơi bị gián đoạn ngoài ý muốn của bạn?  Bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã làm gì (17:10)?  Việc Phao-lô và Si-la rời Tê-sa-lô-ni-ca có phải là một hành động nhút nhát và thiếu đức tin hay không?  Xin xem thêm Ma-thi-ơ 10:16.
  2. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại Bê-rê?  Phản ứng của những người Do Thái tại đây như thế nào (17:11)?  Kết quả ra sao (17:12)?
  3. Chuyện gì đã xảy ra (17:13)?  Các tín hữu tại Bê-rê đã làm gì (17:14)? Ai là người đã ở lại và ai là người đã ra đi?
  4. Sau khi đến A-thên, Phao-lô đã làm gì (17:15)? Theo bạn vì sao, Sứ đồ Phao-lô đã dặn như vậy?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Một lần nữa Sứ đồ Phao-lô lại phải ra đi? Nếu bạn ở trong hoàn cảnh tương tự, bạn cảm thấy như thế nào: bực bội, chán nản, thất vọng, hay biết rằng Chúa đang hướng dẫn mình đến một nơi khác theo chương trình của Chúa? Có bao giờ bạn cảm ơn Chúa vì nhờ sự thay đổi ngoài ý muốn đó đã dẫn bạn đến những điều tốt hơn không?
  2. Các tín hữu tại Bê-rê thường tra cứu Kinh Thánh để xem lại những điều Sứ đồ Phao-lô đã giảng có đúng không.  Bạn có thường xuyên đọc Kinh Thánh hay không? Làm thế nào để bạn biết những lời bạn được nghe giảng hay giải thích là đúng với Lời Chúa?Thư Viện Tin Lành
    www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top