Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:1-9

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 17:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị vu khống không?  Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi rời thành Phi-líp, Phao-lô và Si-la đi đâu (17:1)?  Theo thông lệ, Phao-lô đã làm gì?  Ông đã làm như vậy trong bao lâu (17:2)?
  2. Phao-lô đã giới thiệu Đức Chúa Jesus là ai? Ông đã dùng tài liệu nào để giới thiệu Đức Chúa Jesus cho công chúng (17:3)?  Kết quả ra sao?  Có ba nhóm người đã tin nhận Chúa, họ là ai và tiêu biểu cho điều gì (17:4)?
  3. Những người Do Thái tại địa phương đã làm gì?  Họ đã dùng những thành phần nào để gây khó khăn cho các nhà truyền giáo?  Kết quả ra sao (17:5)?  Những chuyện như vậy có xảy ra vào thời nay không?  Việc dùng thủ đoạn như vậy đã bộc lộ điều gì về phía người Do Thái?
  4. Những người hầu việc Chúa đã bị tố cáo những điều gì (17:6-7)?  Xin phân tích sự gian dối trong những lời tố cáo này?  Tại sao họ phải dùng đến thủ đoạn này? Theo bạn, chủ đích của họ là gì?
  5. Phản ứng của đám đông như thế nào (17:8)?  Họ đã làm gì (17:9)?  Điều này cho biết động lực của họ là gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Phương cách bạn giới thiệu Chúa cho người khác là gì?  Làm thế nào để bạn có thể tiếp xúc với những người bạn muốn giới thiệu Chúa cho họ?  Nơi nào bạn có thể tiếp xúc với những người này?  Bạn và Hội Thánh của bạn có sẵn lòng vượt ra khỏi khu vực nhà thờ để giới thiệu Chúa cho cộng đồng bên ngoài Hội Thánh hay không?  Làm thế nào để thực hiện điều đó?
  2. Sứ đồ Phao-lô vào nhà hội để giảng cho người Do Thái nhưng kết quả có một số người Hy Lạp và một số phụ nữ có địa vị, uy tín tại địa phương đã tin Chúa. Khi bạn đi ra giới thiệu Chúa, bạn chú trọng vào đối tượng nào?  Bạn có sẵn sàng đón nhận những thành phần khác – khác địa vị, khác chủng tộc, khác giới tính – mà Chúa đưa đến cho bạn hay không?
  3. Từ khi tin Chúa, Sứ đồ Phao-lô đã nhiều lần bị bách hại và phải lánh đi nơi khác.  Bạn có bao giờ ở trong hoàn cảnh tương tự không?  Bạn học được gì qua kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top