Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:35-40

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:35-40

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:35-40

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 16:35-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải đối diện với thật nhiều khó khăn?  Bạn đã phản ứng như thế nào?  Sau khi vượt qua những khó khăn, bạn đã làm gì? Kinh nghiệm của bạn có giúp ích gì cho những người khác trong hoàn cảnh tương tự?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sáng hôm sau, chuyện gì đã xảy ra (16:35)? Người cai ngục cho biết điều gì (16:36)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã trả lời như thế nào (16:37)?  Tại sao lúc mới bị bắt, Sứ đồ Phao-lô đã không viện dẫn quyền công dân La Mã để khỏi bị đánh đập và bị bỏ tù, nhưng bây giờ khi đã được trả tự do, ông lại nhắc đến điều này?
  3. Các vị quan tòa phản ứng như thế nào (16:38)? Họ đã làm gì (16:39)? Việc các quan tòa chính thức đến đưa Phao-lô cùng Si-la ra khỏi tù, có ích lợi gì cho Hội Thánh mới thành lập tại Phi-líp?
  4. Sứ đồ Phao-lô và Si-la đã làm gì sau khi được trả tự do (16:40)?  Hơn 10 năm sau, Sứ đồ Phao-lô đã gởi đến cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp một số lời khuyên (Phi-líp 4:6-7).  Những lời khuyên đó liên hệ như thế nào với câu chuyện đã xảy ra trong đoạn Kinh Thánh này? Những lời khuyên đó có tác động như thế nào với các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp.

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi nào bạn sử dụng những đặc quyền của mình:  Cho lợi ích của mình? Để giúp đỡ những người khác? Cho ích lợi của công việc Chúa?  Hay cả ba?
  2. Bạn học được điều gì từ kinh nghiệm của những người hầu việc Chúa trong đoạn Kinh Thánh này?  Trong khả năng của mình, bạn có thể làm gì để giúp những Hội Thánh nhỏ hoặc những Hội Thánh mới được thành lập?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top