Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:25-34

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:25-34

Prayer
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 16:25-34

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn hát khi gặp chuyện buồn hoặc khổ đau hay không?  Bạn đã hát bài gì? Bạn hát với mục đích gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô và Si-la đã làm gì trong tù? Họ đã làm điều đó vào lúc nào?  Ảnh hưởng của việc họ làm là gì (16:25)?  Dựa vào những việc đã xảy ra trong ngày hôm đó (16:22-24), động lực nào khiến họ có thể thực hiện điều này?
 2. Xin liệt kê bốn chi tiết đã xảy ra trong câu 16:26?  Những người hầu việc Chúa đã bị vu khống, bị đánh đập, và bị cầm tù, nhưng Chúa đã can thiệp.  Điều này có ý nghĩa gì với Sứ đồ Phao-lô và Si-la, và với những người tù đã chứng kiến mọi việc từ chiều hôm đó?
 3. Khi biết chuyện đã xảy ra, người cai ngục định làm gì (16:27)? Sứ đồ Phao-lô đã nói với người cai ngục điều gì (16:28)?  Theo bạn, tại sao không có người tù nào chạy trốn vào lúc đó?  Người cai ngục đã làm gì (16:29)?  So sánh vị thế của người cai ngục và hai nhà truyền giáo trong câu 16:24 và 16:29. Vì sao có sự thay đổi vị thế như vậy?
 4. Người cai ngục đã hỏi điều gì (16:30)?  Câu hỏi này cho thấy ông có biết việc Sứ đồ Phao-lô và Si-la đã làm tại thành Phi-líp hay không?  Sứ đồ Phao-lô đã trả lời như thế nào?  Ông mở rộng lời hứa cho ai (16:31)?  Sứ đồ Phao-lô đã làm gì sau đó (16:32)?
 5. Sau đó người cai ngục đã làm gì cho Sứ đồ Phao-lô và Si-la?  Ngay lập tức, người cai ngục và gia đình ông đã làm gì (16:33)?  Giữa đêm khuya, người cai ngục đã làm gì? Lý do nào khiến người cai ngục vui mừng (16:34)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn đã làm gì khi bạn bị đối xử bất công vì danh Chúa?  Cách ứng xử của bạn tác động trên những người chung quanh như thế nào?
 2. Nếu có ai gặp khủng hoảng, muốn tự hại chính mình, bạn có sứ điệp gì cho họ?
 3. Nếu có ai hỏi bạn họ cần phải làm gì để được cứu, bạn trả lời như thế nào?  Bạn có sẵn sàng trình bày thêm Lời Chúa cho họ hay không?
 4. Sứ đồ Phao-lô có hành động sai lầm không khi ông làm báp-têm cho cả gia đình người cai ngục mà không chờ họ học giáo lý báp-têm?
 5. Có bao giờ bạn đãi tiệc ăn mừng, vì chính bạn, hay một người thân trong gia đình, tiếp nhận Chúa?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top