Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:11-15

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:11-15

BibleFlowers_02s
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 16:11-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nôn nóng thực hiện một chuyến đi?  Động lực nào khiến bạn sốt sắng muốn đi như vậy? Kết cuộc thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô và những người đồng hành khởi đầu từ đâu (16:11)?  Mục tiêu của chuyến đi là nơi nào (16:9)?  Họ đã trải qua những nơi nào và trong khoảng thời gian như thế nào (16:11)?  Cuối cùng họ đến đâu?  Xin cho biết tầm quan trọng của nơi nầy (16:12)?  Thời gian của hành trình cho thấy thái độ của họ như thế nào?
  2. Đến ngày Sa-bát họ đi đâu? Vì sao họ đến đây?  Họ đã làm gì?  Ai là người họ tiếp xúc (16:13)?  Bạn học được điều gì từ cách truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô?
  3. Trong số những người nghe, có ai đáp ứng? Kinh Thánh nói gì về người này? Có gì khác biệt giữa người này và những người cùng lắng nghe (16:14)?  Khi nào thì một người có thể tin Chúa?
  4. Điều gì đã xảy ra cho gia đình người này? Sau đó, người này đã làm gì? Thái độ đó thể hiện điều gì (16:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô và những người đồng hành đã vội vàng đến Ma-xê-đoan để truyền giáo.  Bạn và Hội Thánh của bạn có sẵn sàng bắt tay vào công tác truyền giáo khi cơ hội truyền giáo được mở ra hay không?
  2. Nếu Hội Thánh của bạn tổ chức chương trình truyền giáo, địa điểm mà Hội Thánh của bạn dự định sẽ đến chia sẻ Lời Chúa là nơi nào?  Vì sao Hội Thánh của bạn chọn địa điểm này?  Thành phần nào tại đó mà Hội Thánh của bạn muốn tiếp xúc?  Nếu Chúa đem đến những nhóm người khác hơn dự định, Hội Thánh của bạn có sẵn lòng đón nhận hay không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top