Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:6-10

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:6-10

BibleFlowers_03
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 16:6-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn phải phân vân khi đứng trước nhiều chọn lựa?  Bạn đã làm gì để quyết định?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô và những người đồng hành đã đến những nơi nào?  Họ dự định làm gì? Việc gì đã xảy ra (16:6)?    Sau đó họ đến đâu?  Họ muốn làm điều gì?  Chuyện gì đã xảy ra (16:7)?  Họ phải làm gì (16:8)?
  2. Việc gì đã xảy ra với Phao-lô? Ai đã nói với Sứ đồ Phao-lô và nói với ông điều gì (16:19)?  Theo bạn vì sao không phải là các thiên thần, hay Đức Thánh Linh, nhưng chỉ là một người bình thường mang sứ điệp này đến cho Sứ đồ Phao-lô?
  3. Sau đó, Sứ đồ Phao-lô và những người đồng hành quyết định đi đâu?  Vì sao họ làm như vậy (16:10)?  Chúng ta học được điều gì trong những toan tính của mình và sự hướng dẫn của Chúa qua câu chuyện này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn được trao trách nhiệm để thực hiện một điều gì cho công việc Chúa; và dầu bạn rất muốn, đã cố gắng thực hiện điều đó, nhưng bạn vẫn không thể hoàn thành?  Vì sao? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?
  2. Xứ Ma-xê-đoan mà Chúa muốn bạn đến là nơi nào? Có bao giờ bạn suy nghĩ về những linh hồn đang hư mất tại những khu vực, thị trấn, thành phố, hoặc quốc gia lân cận nơi bạn đang sống hay không?  Nếu Chúa cần bạn, bạn có sẵn sàng để đi theo sự hướng dẫn của Ngài hay không? Bạn có nghĩ đến việc dọn đến đó sống một thời gian để làm chứng nhân  cho Chúa hay không? Khi nào thì bạn có thể đi?
  3. Dựa trên những điều bạn đã học trong Kinh Thánh từ trước đến giờ, xin cho biết Chúa có thể dùng những cách nào để tỏ ý muốn của Ngài cho người cầu xin sự hướng dẫn của Chúa?  Làm thế nào để bạn biết sự hướng dẫn của Chúa cho mình?  Có bao giờ Chúa dùng một người rất bình thường để tỏ ý muốn Ngài cho bạn hay không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top