Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:32-41

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:32-41

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:32-41

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 15:32-41

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thích đi du lịch xa hay không?  Nếu không có dịp đi xa, bạn có sẵn sàng dành thì giờ du lịch ngay tại địa phương để khám phá những vẻ đẹp và thưởng thức những đặc sản tại nơi bạn đang sống hay không?
  2. Theo bạn những bất đồng hợp lý có thể dẫn đến những kết quả tích cực không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các sứ giả đến từ Jerusalem có trở về ngay sau khi họ truyền đạt quyết định tại An-ti-ốt hay không (15:33)?  Họ đã làm gì trong thời gian lưu lại tại An-ti-ốt (15:32)?
  2. Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đã làm gì tại An-ti-ốt?  Họ đã thực hiện những điều này như thế nào (15:35)? Xin phân tích ý nghĩa ba điều mà họ đã làm?  Vì sao những hoạt động này quan trọng trong việc phát triển của Hội Thánh địa phương?
  3. Sau đó, Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đã quyết định làm gì (15:36)?  Vì sao việc này là cần thiết?  Hội Thánh của bạn đã thực hiện công tác này như thế nào?
  4. Chuyện gì đã xảy ra trước khi họ lên đường (15:37-38)?  Lý do nào dẫn đến việc này (15:38)?  Theo bạn, ai có lý?  Kết quả như thế nào (15:39-41)? Vì sao Mác theo Ba-na-ba đến Chíp-rơ là hợp lý (4:36; Cô-lô-se 4:10)? Vì sao Si-la (15:22, 32) hữu ích cho Phao-lô để lo giúp các Hội Thánh tại vùng Sy-ri và Si-li-si? Dựa trên số lượng, địa bàn, mối quan hệ, ảnh hưởng, và kết quả, xin phân tích những điểm tích cực và tiêu cực trong câu chuyện này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Jesus đã truyền cho các môn đồ hãy “dạy họ giữ mọi điều Ta truyền cho các con” (Ma-thi-ơ 28:20).  Chúa đã truyền cho bạn điều gì?  Bạn có sẵn sàng dạy những điều mà Chúa đã truyền cho mình không?  Bạn có thể thực hiện việc đó tại nơi nào: tại gia đình, tại khu vực mình đang cư ngụ, trong những nhóm nhỏ bạn tham gia, tại nhà thờ, tại những địa phương  lân cận, hay một nơi nào khác?
  2. Đức Chúa Jesus đã truyền cho các môn đồ “Hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Ma-thi-ơ 28:19).  Bạn đã thực hiện điều đó như thế nào?  Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba không chỉ thực hiện công tác truyền giảng và dạy dỗ tại những nơi xa xôi, nhưng cũng đã thực hiện điều đó ngay tại thành phố An-ti-ốt (15:35).  Nếu không có cơ hội đi truyền giảng xa, bạn và Hội Thánh của bạn có sẵn sàng thực hiện công tác truyền giảng tại địa phương của mình hay không? Ai là người cần hiệp với những đầy tớ Chúa để thực hiện công tác này?
  3. Phao-lô và Ba-na-ba quan tâm đến việc huấn luyện thế hệ kế tiếp để lo công việc Chúa. Tuổi trung bình của Mục Sư và những người lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn là bao nhiêu? Việc huấn luyện thế hệ mới để kế thừa trách nhiệm hầu việc Chúa tại Hội Thánh bạn đã được thực hiện như thế nào?    Bao nhiêu người trẻ trong Hội Thánh của bạn đã tham gia các khóa huấn luyện Thánh Kinh căn bản?  Bao nhiêu người từ Hội Thánh của bạn đã theo học chương trình thần học?  Bao nhiêu người trẻ trong Hội Thánh của bạn đã có cơ hội tập sự hầu việc Chúa trong những vị trí khác nhau?  Nếu Hội Thánh bạn không có người muốn đi hầu việc Chúa, bạn có sẵn sàng ủng hộ những người trẻ từ các Hội Thánh khác dâng mình đi hầu việc Chúa hay không?  Nếu không đào tạo bây giờ, trong tương lai Hội Thánh của bạn không có Mục Sư hay những lãnh đạo giỏi, bạn có vui lòng chấp nhận như vậy hay không?  Bạn có thể làm gì để ủng hộ việc đào tạo một thế hệ mới cho công việc Nhà Chúa?
  4. Bạn có biết những giáo vụ nào kết quả mà những người cộng tác là những người bà con với nhau hay không?   Bạn có biết những giáo vụ nào kết quả mà những người cộng tác là những người không có liên hệ ruột thịt nhưng tất cả đều nhiệt thành cho công việc Chúa? Bạn có biết những người trẻ nào từng vấp ngã nhưng sau đó đã ăn năn trở lại lo công việc Chúa và đã thành công vì biết lắng nghe và sửa đổi?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top