Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:12-21

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:12-21

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:12-21

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 15:12-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn có ý định bỏ cuộc trong khi làm một việc gì?  Chuyện gì đã xảy ra? Khi bỏ cuộc, bạn đã làm gì trong thời gian đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô và Ba-na-ba làm gì sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ trình bày quyết định của các nhà lãnh đạo Hội Thánh (15:12)?  Sau đó, ai đã phát biểu (15:13)?  Nhân vật này là ai (12:2; Ga-la-ti 1:18-19)?  Việc ông là người đưa ra phán quyết cuối cùng cho thấy vai trò của ông trong Hội Thánh như thế nào?
  2. Vị lãnh đạo này đã trình bày hai yếu tố quan trọng khiến cộng đồng Hội Thánh phải đón nhận tín hữu là người ngoại quốc.  Yếu tố đầu tiên là gì (15:14))?  Yếu tố thứ hai dựa trên căn bản nào (15:15)?
  3. Việc khôi phục lại nhà Đa-vít trong (15:16) liên hệ như thế nào đến Đức Chúa Jesus (Rô-ma 1:3-4)?  Đức Chúa Jesus đã sửa những hư hỏng nào tại Đền Thờ (Giăng 2:13-17)?  Đức Chúa Trời đã tu sửa những hư hỏng nào qua sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus (13:34; Giăng 2:18-22)? Việc các sắc dân ngoại quốc sẽ đến với Chúa (15:17) đã được nhắc như thế nào trong các mạng lệnh cuối cùng của Đức Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 28:19; Công Vụ 1:8), và trong Thánh Kinh Cựu Ước (15:18)?  Tại sao nhiều người trong Hội Thánh vẫn chưa hiểu và chấp nhận điều đó?
  4. Gia-cơ đề nghị điều gì (15:19)?  Bốn điều mà các tín hữu người ngoại quốc cần tuân giữ là gì (15:20)?  Vào thời Cựu Ước, làm thế nào để dân chúng biết được những luật lệ của Chúa (12:21)?  Trong thời Tân Ước, Gia-cơ để nghị cách nào giúp tín hữu biết được điều họ cần phải làm (15:19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những sụp đổ, hư hỏng nào trong Hội Thánh của bạn cần được Chúa tu sửa? Hư hỏng về khía cạnh vật chất, về tinh thần, hay về tâm linh? Nhu cầu cần tu sửa đó ảnh hưởng như thế nào đến việc người ngoại tìm đến với Chúa tại Hội Thánh của bạn (15:16-17)? Cuộc đời của bạn cần có nhu cầu được sửa đổi tương tự hay không?
  2. Có bao giờ bạn có những đòi hỏi làm khó cho những người tin Chúa khác trong Hội Thánh hay không (15:19)?  Điều bạn yêu cầu là gì?  Điều đó có hợp với Kinh Thánh và những điều Chúa đang cho phép xảy ra hay không?
  3. Làm thế nào bạn biết ý Chúa trên đời sống của mình?  Hội Thánh của bạn đã làm gì để giúp các tín hữu biết rõ điều Chúa muốn họ làm?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top