Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:21-28

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:21-28

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:21-28

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 13:21-28

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có kiên trì trong công việc của mình không?  Bao nhiêu lần bạn thất bại? Khi nào bạn thành công?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau một thời gian dài Phao-lô và Ba-na-ba thường xuyên đối diện với những chống đối bách hại tại những thành phố khác, công cuộc truyền giáo tại thành Đẹt-bơ đã diễn như thế nào (14:21)?  Sau đó, hai sứ đồ đã làm gì?  Tại sao họ trở lại nơi mà họ đã từng bị chống đối và thậm chí bị sát hại (14:22)?  Hai sứ đồ đã làm gì để thành lập Hội Thánh tại các thành phố này (14:23)?
  2. Sau đó, Phao-lô và Ba-na-ba đi đâu (14:24)?  Họ đã giảng đạo tại nơi nào (14:25), và cuối cùng họ đi đâu (14:26)?  Theo bạn, Phao-lô và Ba-na-ba đã cảm xúc như thế nào trên hành trình trở lại này?  Theo bạn, nếu Giăng Mác biết những điều đã xảy ra suốt chuyến hành trình truyền giáo, chàng thanh niên này có nuối tiếc hay không?
  3. Về đến An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba làm gì (14:27)?  Điểm quan trọng nào mà các sứ đồ muốn Hội Thánh ghi nhận? Sau đó, họ làm gì (14:28)?  Điều đó có cần thiết hay không?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có biết người nào đã đạt nhiều thành quả tốt đẹp nhờ lòng trung tín kiên trì hầu việc Chúa hay không?  Họ đã dối diện với những khó khăn nào?  Một số người hầu việc Chúa ngày nay đang đối diện với những khó khăn thử thách, bạn có thể làm gì để khích lệ và giúp đỡ họ?
  2. Có bao giờ bạn quay trở lại viếng thăm nơi mà bạn từng bị chống đối và bị xua đuổi vì danh Chúa hay không?  Mục đích của chuyến đi là gì?  Làm thế nào để đức tin nơi Chúa sẽ được nuôi dưỡng và tiếp tục phát triển tại nơi đó?
  3. Khi chứng thuật công việc Chúa, ngoài việc kể lại những việc đã xảy ta, điều quan trọng bạn muốn người nghe ghi nhận là gì?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top