Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:8-20

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:8-20

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:8-20

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 14:8-20

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị đòn không?  Một hay nhiều lần? Lần nào đáng nhớ nhất?  Vì sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người què trong câu chuyện này bị tật trong bao lâu (14:8)? Thái độ của anh ta như thế nào khi nghe Phúc Âm của Chúa?  Điều gì khiến Sứ đồ Phao-lô chú ý đến người này (14:9)?  Việc gì đã xảy ra (14:10)?
  2. Phản ứng của dân chúng như thế nào (14:11)? Họ đã làm gì (14:12), và thực hiện những nghi thức nào (14:13)?
  3. Khi biết điều đó, hai sứ đồ đã làm gì (14:14)? Họ giải thích về mục đích của việc truyền giáo như thế nào?  Đức Chúa Trời là ai (14:15)?  Ngài ban điều gì cho nhân loại (14:16)? Ngài minh chứng sự hiện hữu của Ngài qua điều gì (14:17)?  Kết quả ra sao (14:18)?
  4. Những người Do Thái từ hai thành phố An-ti-ốt và I-cô-ni đến Lít-trơ để làm gì (14:19)?  Tại sao họ muốn giết Sứ đồ Phao-lô? Dân chúng đã thay đổi thái độ như thế nào? Việc gì đã xảy ra khi các môn đồ cầu nguyện cho Sứ đồ Phao-lô (14:20)?  Sau đó hai sứ đồ đi đâu?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người què trong câu chuyện này có xin được chữa lành hay không? Tại sao ân điển của Chúa được ban cho một số người, nhưng nhiều người khác không nhận được? Bạn có tin vào quyền năng của Chúa đủ để ân điển Ngài tuôn đổ trên đời sống của bạn hay không?
  2. Có bao giờ bạn được nhiều người ủng hộ, rồi sau đó chính những người ấy đã chống đối bạn quyết liệt hay không?  Động lực nào khiến họ ủng hộ bạn?  Động lực nào khiến họ chống đối bạn?  Bạn cảm thấy như thế nào về những người đó: tức giận, căm thù, hay thương hại họ?
  3. Nhiều người giống như đám đông trong câu chuyện này có khuynh hướng dễ bị xúi giục và khích động. Hội Thánh cần làm gì để giúp nhiều người được khích động bởi chân lý của Chúa và sống tốt đẹp, hơn là bị xúi giục bởi điều ác để đi vào con đường hư mất?
  4. Các tân tín hữu tại Lít-trơ cầu nguyện và Sứ đồ Phao-lô đã được phục hồi.  Câu chuyện này nhắc bạn điều gì?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top