Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 14:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 14:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị chống đối thường xuyên không?  Vì sao?  Bạn phản ứng như thế nào trước những lần bị chống đối?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tại I-cô-ni, Phao-lô và Ba-na-ba làm gì?  Kết quả như thế nào (14:1)?  Phản ứng của những người theo Do Thái giáo tại đó ra sao?  Họ đã dùng thủ đoạn nào (14:2)?
  2. Những nhà truyền giáo đã làm gì trước hoàn cảnh đó? Bên cạnh những lời giảng luận, điều gì đã chứng thực cho quyền năng của Chúa (14:3)?
  3. Chuyện gì đã xảy ra trong thành phố (14:4)?  Tại sao Tin Lành của Chúa lại tạo nên vấn đề này (Ma-thi-ơ 10:34-36)?  Người Do Thái và những lãnh đạo địa phương quyết định làm gì (14:5)?  Tại sao họ chọn phương pháp bạo lực mà không áp dụng giải pháp hành chánh?
  4. Các sứ đồ đã làm gì khi nghe chuyện này (14:6-7)?  Theo bạn, hành động này có thiếu đức tin hay không?  Vì sao (Lu-ca 10:8-11; Ma-thi-ơ 10:16-23)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ vì danh Chúa, bạn thường xuyên bị chống đối không?  Những người chống đối bạn đã làm gì?  Điều gì đã giúp minh chứng cho niềm tin của bạn?  Chúa đã hướng dẫn bạn làm gì, hay bạn đã làm gì, trong những hoàn cảnh đó?
  2. Có bao giờ bạn nghĩ rằng Chúa cho phép những khó khăn liên tục xảy ra như là cách Ngài hướng dẫn bạn đến một nơi khác để hầu việc Ngài hay không?  Làm thế nào bạn biết Chúa muốn bạn tiếp tục ở lại?  Làm thế nào bạn biết Chúa muốn bạn ra đi?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top