Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:42-52

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:42-52

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:42-52

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 13:42-52

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ những người thân quen bất ngờ thay đổi thái độ với bạn?  Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đã phản ứng như thế nào trước tình trạng đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phản ứng của công chúng như thế nào sau khi nghe Phao-lô thuyết trình (13:42)?   Phao-lô và Ba-na-ba đã làm gì với một số người thật tâm muốn tìm hiểu về Chúa (13:43)?
  2. Chuyện gì đã xảy ra trong ngày Sa-bát kế tiếp (13:44)?  Khi người Do Thái nhận thấy ảnh hưởng của đạo Chúa trên cộng đồng, họ đã làm gì (13:45)? Tại sao người Do Thái hành động như vậy?  Phản ứng của Phao-lô và Ba-na-ba như thế nào trước sự chống đối đó, và họ xác định điều gì (13:46)?  Dựa trên căn bản nào Phao-lô và Ba-na-ba đã hành động như vậy (13:47, Ê-sai 49:6)?
  3. Phản ứng của cộng đồng ngoại quốc như thế nào khi biết Phúc Âm được chính thức công bố cho họ (13:48)?  Kết quả như thế nào (13:49)?  Người Do Thái đã làm gì để ngăn chặn đạo Chúa phát triển (13:50)?  Các nhà truyền giáo đã làm gì (13:51)?  Và các tân tín hữu cảm thấy thế nào (13:52)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi theo Chúa bạn đã gặp những chống đối nào?  Bạn đã phản ứng lại như thế nào?  Kết quả ra sao? Tốt hơn hay tệ hơn?  Điều gì đã khích lệ bạn tiếp tục theo Chúa?
  2. Trong trường hợp của bạn, giữa sự chống đối xuất phát từ những người thân quen và sự chống đối xuất phát từ những người lãnh đạo trong cộng đồng, điều nào gây khó khăn cho bạn nhiều hơn?  Tại sao?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top