Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:26-41

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:26-41

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:26-41

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 13:26-41

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi phải tiếp xúc với một đám đông hoàn toàn xa lạ, bạn làm gì?  Nếu phải trình bày một vấn đề tế nhị với họ, bạn sẽ chuẩn bị như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tin mừng về sự cứu rỗi được công bố cho ai (13:26)?  Những nhà lãnh đạo Do Thái và dân chúng tại Giê-ru-sa-lem đã đối xử với Đức Chúa Jesus như thế nào (13:27-29)?  Hành động của họ liên hệ như thế nào đến điều các tiên tri đã dự ngôn (13:17, 19)?
  2. Điều gì đã xảy ra sau khi Đức Chúa Jesus được chôn cất (13:30)?  Đức Chúa Jesus đã làm gì sau đó?  Những người gặp Chúa sống lại đã làm gì (13:31)?
  3. Tin mừng mà Sứ đồ Phao-lô công bố là gì (13:32-33)?  Ba danh hiệu quan trọng liên hệ đến Đấng Cứu Thế, đã được thành toàn qua sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, mà Sứ đồ Phao-lô muốn người nghe hiểu là những danh hiệu nào (13:33-35)?
  4. Sứ đồ Phao-lô so sánh sự khác biệt giữa vua Đa-vít và Đức Chúa Jesus như thế nào (13:22-23 và 13:36-37)?  Sứ đồ Phi-e-rơ đã đề cập vấn đề tương tự với những người Do Thái tại Giê-ru-sa-lem (2:29-31).  Bao nhiêu lần sự phục sinh được nhắc đến trong các câu 13:30-37? Xin cho biết vì sao sự phục sinh của Đức Chúa Jesus làm ứng nghiệm những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế và khẳng định Ngài chính là Đấng Cứu Thế?
  5. Một yếu tố quan trọng khác mà Đức Chúa Jesus đã thực hiện cho mọi người, và Sứ đồ Phao-lô muốn những người Do Thái đang lắng nghe hiểu rõ là điều gì (13:38-19)?  Tại sao đây là một việc khó tin (13:40-41)?  Sứ đồ Phao-lô đã giải thích thêm về chân lý quan trọng này như thế nào trong Rô-ma 3:20-24 và 8:3-4?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn có cơ hội trình bày một chân lý trong Phúc Âm của Chúa, bạn sẽ nói về điều gì?  Làm thế nào chủ đề được trình bày liên hệ với thính giả đang lắng nghe?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã trình bày sự phục sinh của Chúa với lòng nhiệt thành vì trước kia ông là người không tin Chúa nhưng vài năm trước đó chính ông đã gặp Chúa sống lại.  Hơn thế nữa, nhiều môn đồ đã gặp Chúa phục sinh lúc đó vẫn còn sống và họ đang làm nhân chứng cho Chúa (13:31).  Vì sao bạn chưa có thể trình bày về Chúa cách nhiệt thành?  Bạn cần gì để có thể trở thành một nhân chứng sốt sắng cho Chúa?
  3. Sứ đồ Phao-lô trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh khi trình bày Phúc Âm của Chúa.  Bạn có ghi nhớ Kinh Thánh để trình bày Phúc Âm của Chúa khi có cơ hội thuận tiện hay không?

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top