Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:13-25

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:13-25

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:13-25

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 13:13-25

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bỏ cuộc trong khi cùng làm một việc gì với những người khác?  Chuyện gì đã xảy ra? Những người còn lại tiếp tục công việc như thế nào?  Bạn có hối tiếc vì mình đã bỏ cuộc hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phái đoàn truyền giáo đi đâu?  Ai là người lãnh đạo trong giai đoạn này (13:13)?  Theo bạn vì sao chàng thanh niên Giăng – Mác đã rời đoàn truyền giáo trở về Giê-ru-sa-lem (15:37-41)?
  2. Sau đó, đoàn truyền giáo đi đâu? Họ đã làm gì (13:14-15)?  Xin so sánh phương thức họ tiếp xúc thính giả với điều họ đã thực hiện trong 13:5?  Tại sao họ áp dụng phương pháp này?  Họ được mời để trình bày điều gì (13:15)?
  3. Thành phần thính giả nghe Sứ đồ Phao-lô trình bày sứ điệp của Chúa là ai (13:16)?   Sứ đồ Phao-lô đã ôn lại những sự kiện nào mà Đức Chúa Trời đã thực hiện cho người Do Thái trước khi họ lập quốc (13:17-19) và sau khi họ lập quốc (13:20-22)?
  4. Sứ đồ Phao-lô trình bày Đức Chúa Jesus – là Đấng Cứu Thế – đã xuất thân từ đâu (13:23)?  Ai là người chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế (13:24)? Nhân vật này công bố về Đấng Cứu Thế như thế nào (13:25)?  Tất cả những dữ kiện mà Sứ đồ Phao-lô trình bày đã chuẩn bị cho việc giới thiệu Đức Chúa Jesus như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ như Giăng Mác, bạn bỏ cuộc nữa chừng trên bước đường hầu việc Chúa hay không?  Điều gì khiến bạn ngã lòng?  Thực tế có những khó khăn nào nằm ngoại dự tưởng của bạn? Bạn có muốn trở lại hoàn tất lời hứa nguyện của bạn với Chúa hay không?
  2. Nếu bạn đang ở trong vai trò lãnh đạo, khi biết một thành viên trong nhóm của mình ngã lòng, bạn có thể làm gì để giúp họ?
  3. Có bao giờ bạn bất ngờ được mời trình bày vài lời trước một đám đông?  Bạn đã dùng cơ hội này trình bày điều gì: một chuyện vui, một lời khích lệ, một lời chỉ trích, hay một lời khích động?  Tại sao?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top