Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:2-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:2-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:2-12

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 13:2-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ vì việc làm, bạn phải thay đổi chỗ ở hay không?  Nếu vì nhu cầu của công việc Chúa, bạn có sẵn sàng thay đổi chỗ ở, hoặc chấp nhận xa nhà một thời gian dài hay không? Bạn sẵn sàng đi trong bao lâu?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những lãnh đạo Hội Thánh An-ti-ốt đang làm gì?  Chuyện gì đã xảy ra (13:2)?  Họ đã đáp ứng lại như thế nào (13:3)?
  2. Ba-na-ba và Sau-lơ đã khởi hành đi đâu?  Yếu tố cần thiết cho chức vụ truyền giáo của họ là gì (13:4)?  Địa điểm họ đến có xa lạ với Ba-na-ba hay không (4:36)? Họ đã làm gì khi đến nơi này (13:5)? Điều họ làm có khác với việc đã được thực hiện tại An-ti-ốt hay không (11:20)?  Tại sao họ vẫn làm như vậy? Chàng thanh niên Giăng – Mác (12:25) – đóng vai trò nào trong chuyến truyền giáo này (13:5)?
  3. Khi đến thủ phủ Bát-phô, họ gặp ai?  Bản chất của người này là gì (13:6)?  Người này có ảnh hưởng như thế nào (13:7)?  Người này đã làm gì khi quan trấn thủ muốn tìm hiểu về Chúa (13:8)?  Nếu bạn là nhân vật này, vì sao bạn hành động như vậy?
  4. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (13:9)?  Sứ đồ Phao-lô nói rõ bản chất của người đó là gì (13:10), và đã công bố sự trừng phạt cho người đó như thế nào?  Điều gì đã xảy ra (13:11)? Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô có thể hành động như vậy (13:9)?  Quyền năng của Chúa đã mang lại ảnh hưởng như thế nào (13:12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ Đức Thánh Linh truyền cho Hội Thánh của bạn điều gì hay không? Nếu có,  làm thế nào Hội Thánh của bạn nhận biết đó là sự hướng dẫn của Chúa?  Nếu không, Hội Thánh cần làm gì để nghe sự hướng dẫn của Chúa (13:2-3)
  2. Nếu Chúa chọn những lãnh đạo giỏi nhất trong Hội Thánh của bạn cho nhu cầu của công việc Chúa tại nơi khác, bạn cảm thấy thế nào?  Những người còn lại có thể tiếp tục lo công việc Hội Thánh một cách hữu hiệu hay không?
  3. Nếu Chúa chọn bạn để lo công việc Chúa tại một nơi khác, bạn cảm thấy thế nào?  Bạn có sẵn sàng đi theo sự kêu gọi của Chúa hay không? Nếu bạn chưa thực hiện công tác truyền giáo bao giờ, bạn có bằng lòng giữ vai trò phụ tá để học hỏi hay không?
  4. Những người sống tại quê hương của bạn đã biết về Chúa chưa?  Bạn cần làm gì để giúp những người tại quê hương của bạn biết Chúa?
  5. Những lý do nào khiến nhiều người chống đối đạo Chúa, hay tìm cách ngăn cản người khác đến với Chúa?  Người tin Chúa cần gì khi đối diện với vấn đề này (13:9)?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top