Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:1

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:1

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 13:1

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 13:1

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Ai là người được bạn tín nhiệm đề cử vào những chức vụ lãnh đạo?  Theo bạn yếu tố nào khiến họ xứng đáng được để cử vào những chức vụ đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Hai chức vụ khác nhau trong thành phần lãnh đạo của Hội Thánh An-ti-ốt là gì (13:1)?  Xin cho biết những nét đặc trưng của hai chức vụ này?    Ai là những người giữ những chức vụ đó?
 2. Dựa vào các câu Kinh Thánh 4:36, 9:27, 11:22, 25, 30; 12:25, xin cho biết một ít về nguồn gốc, cá tính và hoạt động của Ba-na-ba?  Theo bạn vì sao ông được liệt kê là nhân vật đứng đầu trong danh sách những nhà lãnh đạo Hội Thánh An-ti-ốt (13:1)?
 3. Nhân vật Si-mê-ôn, có tên là Ni-giê (13:1), nghĩa là người da đen.  Trong khi người Do Thái kỳ thị người ngoại quốc, tại Hội Thánh An-ti-ốt, vấn đề kỳ thị chủng tộc có xảy ra hay không?  Theo bạn vì sao Hội Thánh An-ti-ốt có một người da đen trong giới lãnh đạo?
 4. Lu-si-út là người Sy-ren (13:1).  Xin cho biết về mặt địa lý xứ Sy-ren nằm ở đâu (2:10), và thuộc vùng nào trên thế giới hiện nay?  Có một nhân vật nổi tiếng quê tại Sy-ren là ai (Mác 15:21, Lu-ca 23:26, Ma-thi-ơ 27:32)? Những người Do Thái sống tại Sy-ren có thái độ nào với đạo của Chúa (6:9)?  Những tín hữu quê tại Sy-ren đã làm gì tại An-ti-ốt (11:20)?  Theo bạn vì sao Lu-si-út có mặt trong danh sách những nhà lãnh đạo tại Hội Thánh An-ti-ốt?
 5. Ma-na-hem có quan hệ như thế nào với vua chư hầu Hê-rốt (13:1)?  Câu Kinh Thánh này cho biết gì về nguồn gốc và địa vị của ông?  Mối quan hệ ông với một gia đình chống đối đạo Chúa có ngăn trở ông trở thành một người tin Chúa, và sau đó trở thành một người lãnh đạo tại Hội Thánh địa phương, hay không?  Tại sao?
 6. Xin ôn lại những gì bạn biết về Sau-lơ cho đến lúc này?   Theo bạn vì sao Sau-lơ là một trong những lãnh đạo của Hội Thánh An-ti-ốt?
 7. Dựa vào 13:1a, những người lãnh đạo tại Hội Thánh An-ti-ốt có những phẩm chất gì? Nguồn gốc, chủng tộc, địa vị, và quá khứ của một người có phải là yếu tố quan trọng để chọn lãnh đạo tại Hội Thánh An-ti-ốt hay không?  Vì sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Tiêu chuẩn chọn lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn là gì?  Dựa trên những căn bản nào?  Bạn thấy những tiêu chuẩn đó có ưu điểm gì, hay có những gì cần sửa đổi?
 2. Có những người khác chủng tộc cùng thờ phượng trong Hội Thánh của bạn hay không?  Những người thuộc sắc tộc thiểu số có mặt trong thành phần lãnh đạo của Hội Thánh bạn hay không?  Tại sao?
 3. Theo bạn, ban lãnh đạo gồm những người xuất phát từ những nguồn gốc khác nhau, có lợi hay có hại gì trong việc điều hành Hội Thánh?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top