Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:20-25

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:20-25

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:20-25

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 12:20-25

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy bạn có uy quyền vì người khác phải lệ thuộc vào bạn hay không?  Uy quyền đó tồn tại bao lâu? Khi nào thì uy quyền đó không còn tác dụng?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ được giải thoát, vua Hê-rốt đi đâu (12:19)?  Mối quan hệ của ông với dân cư tại Ty-rơ và Si-đôn như thế nào (12:20)?  Vì sao hai thành phố này đành chấp nhận giải hòa với vua Hê-rốt (12:20)?
  2. Trong ngày tiếp kiến dân cư Ty-rơ và Si-đôn, vua Hê-rốt đã làm gì (12:21)?  Dân chúng chúc tụng ông như thế nào (12:22)?  Chuyện gì đã xảy ra (12:23)? Dựa vào Công Vụ chương 12, xin so sánh uy quyền của Đức Chúa Trời và của vua Hê-rốt?
  3. Theo kế hoạch phát triển Hội Thánh của Chúa (1:8), đến lúc này Phúc Âm đã được loan truyền tới đâu (Xin ôn lại Công Vụ chương 8 đến 10)?  Hội Thánh đã gặp những trở ngại nào? Hội Thánh đã phát triển như thế nào trong giai đoạn này (12:24)?
  4. Nhân vật Giăng, cũng được gọi là Mác được ghi lại trong (12:12, 25) là ai?  Xin xem thêm Công Vụ 15:37-39 và I Ti-mô-thê 4:11.  Theo bạn, vì sao Ba-na-ba và Sau-lơ mang Mác theo với họ?  Theo bạn, vì sao Mác chấp nhận đi theo Ba-na-ba và Sau-lơ? Việc được lớn lên trong một cộng đồng đức tin (12:12) và được đi theo những người hầu việc Chúa đầy ơn (12:25) đã ảnh hưởng như thế nào trên cuộc đời của chàng thanh niên này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ, giống như dân chúng tại Ty-rơ và Si-đôn, bạn đã tôn ngợi một nhân vật nào đó một cách quá mức hay không?  Vì sao bạn làm như vậy?
  2. Có khi nào, giống như vua Hê-rốt, bạn muốn những người khác phải khuất phục mình hay không?  Bạn đã dùng những thủ đoạn nào để đạt được điều đó?
  3. Có khi nào, giống như Ba-na-ba và Sau-lơ, bạn quan tâm đến việc huấn luyện những người trẻ để kế thừa công việc Nhà Chúa cho tương lai?  Bạn đã làm gì cho thế hệ trẻ hay đã sống như thế nào để làm gương cho họ?

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top