Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:11-19

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:11-19

Peter_Knocking
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 12:11-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mong ước một điều gì nhưng kết quả đến nhanh hơn điều mình mong đợi không?  Phản ứng của bạn như thế nào trước kết quả đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi ra khỏi trại giam, Sứ đồ Phi-e-rơ nhận biết điều gì (12:11)?  Sau khi đã nhận thức như vậy, ông đi đâu?  Các tín hữu đang làm gì trong lúc đó (12:12)?
  2. Ai là người mở cửa cho Sứ đồ Phi-e-rơ (12:13)?  Phản ứng của cô như thế nào và cô đã làm gì (12:14)?   Thái độ của những người đang hiện diện tại đó như thế nào (12:15)?  Phi-e-rơ tiếp tục làm gì (12:16)?  Các tín hữu có phản ứng như thế nào khi gặp lại ông?
  3. Sứ đồ Gia-cơ đã chết.  Điều này được ghi lại trong (12:2), như vậy nhân vật Gia-cơ được nhắc đến trong (12:17) là ai?  Xin xem thêm Ga-la-ti 1:18-19.  Vì sao Sứ đồ Phi-e-rơ yêu cầu những tín hữu đang có mặt tại đó phải tường trình việc ông được giải cứu với Gia-cơ?  Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Gia-cơ như thế nào đối với Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem?
  4. Chuyện gì đã xảy ra trong trại giam vào sáng hôm sau (12:18)?  Nếu bạn là một trong những người lính có trách nhiệm canh giữ Sứ đồ Phi-e-rơ, bạn sẽ nói gì?
  5. Vua Hê-rốt đã làm gì để tìm kiếm Sứ đồ Phi-e-rơ? Kết quả ra sao?  Vua Hê-rốt đã làm gì với những người lính có trách nhiệm canh giữ Sứ đồ Phi-e-rơ (12:19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn là người có mặt lúc nghe Rô-đơ nói rằng Sứ đồ Phi-e-rơ đã được Chúa giải cứu, bạn sẽ nói gì? Vì sao?
  2. Trong kinh nghiệm của mình, bạn đã làm gì sau khi Chúa nhậm lời cầu xin của bạn hay lời cầu nguyện của Hội Thánh?  Tại sao? Việc thuật lại những kinh nghiệm được Chúa nhậm lời cầu nguyện, có ảnh hưởng tích cực nào?
  3. Mặc dầu Sứ đồ Phi-e-rơ đã được giải cứu một cách kỳ diệu, sau đó ông đã đi ẩn trốn tại một nơi khác (12:17).  Theo bạn, Sứ đồ Phi-e-rơ đã hành động a) Thiếu đức tin. b) Theo quan niệm thông thường. c) Theo chương trình của Chúa.  Xin giải thích ý kiến của bạn.
  4. Trong cuộc sống của bạn, khi nào bạn hành động theo quan niệm thông thường và khi nào bạn nhờ vào quyền năng của Chúa?

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top