Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 11:19-30

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 11:19-30

Atioch_01
Di tích cổng thành Antioch (2004)
Tài liệu: Kelsey Museum of Archeology – University of Michigan

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 11:19-30

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Nơi xa nhất mà bạn đã đến là nơi nào?  Hoàn cảnh nào đã đưa bạn đến đó? Bạn đã làm gì tại đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sau vụ Ê-tiên bị bách hại, một số tín hữu đã đến đâu? Họ đã làm gì (11:19)?  Các tín hữu quê tại Chíp-rơ và Sy-ren đã làm gì tại thành phố An-ti-ốt (11:20)?  Dựa vào đâu mà họ đã hành động như vậy (1:8)? Kết quả ra sao (11:21)?
 2. Chuyện gì đã xảy ra sau đó?  Các nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã làm gì (11:22)?  Ba-na-ba, vị sứ giả được cử đi điều tra, là người như thế nào (11:24)?  Ông đã quan sát và nhận thấy điều gì (11:23-24)?  Phản ứng của ông ra sao và ông khuyên các tân tín hữu tại An-ti-ốt điều gì (11:23)?
 3. Bên cạnh việc tìm hiểu về những việc đã xảy ra tại An-ti-ốt, Ba-na-ba đã nhận thấy nhu cầu nào của Hội Thánh tại đó? Sau đó ông đã làm gì (11:25-26a)? Vì sao Ba-na-ba có thể thực hiện điều này (9:27-30)?  Ba-na-ba và Sau-lơ đã giúp Hội Thánh An-ti-ốt như thế nào (11:26b)? Vì sao họ làm như vậy (Ma-thi-ơ 28:20)?  Kết quả ra sao (11:26c)?
 4. Danh hiệu Cơ-đốc nhân có ý nghĩa gì?  Dân chúng tại thành phố An-ti-ốt có biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng như thế nào không? Vì sao dân chúng tại An-ti-ốt gọi những người tin Chúa là Cơ-đốc nhân?
 5. Sau đó, việc gì đã xảy ra tại Hội Thánh An-ti-ốt (11:27-28)?  Các tân tín hữu tại đây đã làm gì (11:29)?  Ai là người được họ tín nhiệm để thực hiện điều này (11:30)?  Vì sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có bao giờ bạn muốn thực hiện một điều gì đó cho công việc Hội Thánh, nhưng nghĩ rằng mình chỉ là một tín hữu nên không đủ tư cách để thực hiện hay không?  Bên cạnh việc Chúa truyền cho Sứ đồ Phi-e-rơ, là một lãnh đạo của Hội Thánh, mở rộng việc truyền giáo cho người ngoại quốc tại Sê-sa-rê, Chúa đã dùng các tín hữu quê tại Chíp-rơ và Sy-ren, thực hiện việc này tại An-ti-ốt, là thành phố lớn thứ ba của Đế Quốc La Mã vào thời đó.  Lời Chúa trong phân đoạn này nhắc bạn điều gì?
 2. Nếu bạn được trao trách nhiệm tìm hiểu một vấn đề gì trong Hội Thánh, bạn thực hiện trách nhiệm của mình với tinh thần như thế nào? Phúc trình của bạn dựa trên căn bản nào?  Bạn đề nghị điều gì trong bản tường thuật của bạn?
 3. Có bao giờ bạn quan tâm tới một Hội Thánh mới được thành lập hay một giáo vụ mới được thực hiện hay không?  Chuyện gì đã và đang xảy ra tại nơi đó?  Có điều nào bạn có thể giúp cho sự phát triển của những nơi này hay không?
 4. Những người đang sống chung quanh bạn gọi bạn với danh hiệu nào? Họ biết gì về Chúa? Họ có biết bạn là một người thuộc về Chúa hay không? Nếp sống của bạn có thể hiện điều đó hay không? Tại sao?
 5. Nếu biết trước trong tương lai sẽ có những khó khăn, bạn sẽ làm gì?  Ngoài việc chuẩn bị cho chính mình, bạn có chuẩn bị để giúp những người khác – thậm chí những người đã từng hiểu lầm minh – trong hoàn cảnh khó khăn của họ hay không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top