Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 11:1-18

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 11:1-18

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 11:1-18

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 11:1-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị những người quen thân chống đối không?  Vì sao?  Bạn đã làm gì trước hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người tin Chúa tại Giu-đê đã phản ứng như thế nào khi nghe có những người ngoại quốc tin nhận Chúa (11:1)?  Họ đã nói gì với Sứ đồ Phi-e-rơ (11:2)?
  2. Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì (11:4-15)? Tại sao tác giả sách Công Vụ đã ghi lại thật chi tiết câu chuyện một lần nữa?
  3. Sứ đồ Phi-e-rơ nhớ lại điều gì (11:16)?  Cảm nhận của ông sau khi nhớ lại điều đó và chứng kiến việc vừa xảy ra là gì (11:17)?
  4. Những người chống đối đã phản ứng như thế nào sau khi nghe lời giải thích của Sứ đồ Phi-e-rơ?  Họ đã đi đến kết luận nào (11:18)?  Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi thái độ giữa hai câu 11:2 và 11:18?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Giống như Sứ đồ Phi-e-rơ, có bao giờ bạn không mấy để ý đến những điều Chúa dạy bạn trong quá khứ hay không? Điều gì khiến bạn nhớ lại lời Chúa?  Việc nhớ lại lời Chúa đã ảnh hưởng như thế nào trên quyết định của bạn?
  2. Có bao giờ bạn bị phê bình vì đã phá vỡ một truyền thống nào đó hay không?  Nếu có, tại sao bạn làm như vậy?  Khi bị chất vấn, bạn đã giải thích như thế nào?  Người nghe có chấp nhận lời giải thích của bạn hay không?  Tại sao?
  3. Theo bạn, ai là người có thẩm quyền thay đổi một truyền thống nào đó trong Hội Thánh?  Trong Hội Thánh Ban Đầu, ai là người có thẩm quyền tối hậu đó (11:9-10; 17)?

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top