Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:36-48

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:36-48

Peter_CorneliusFamily
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 10:36-48

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được yêu cầu trình bày một vấn đề mà bạn không chuẩn bị trước hay không?  Lúc phỏng vấn xin việc, có câu hỏi nào mà bạn không thể trả lời hay không?  Nếu có cơ hội để chuẩn bị, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ điệp mà Đức Chúa Trời muốn người tin Chúa loan truyền là gì (10:36)?  Tin Lành xuất hiện từ đâu (10:37)?  Đức Chúa Jesus là ai?  Ngài đã làm gì (10:38)? Vì sao Sứ đồ Phi-e-rơ biết điều đó (10:39a)?
  2. Việc gì đã xảy ra cho Đức Chúa Jesus (10:39b)?  Chúa đã làm gì sau đó (10:40)?  Ai là những người được vinh hạnh gặp Đức Chúa Jesus sau khi Ngài phục sinh (10:41)?  Đức Chúa Jesus muốn các môn đệ Ngài làm gì (10:42)?  Bên cạnh kinh nghiệm cá nhân biết Chúa của Sứ đồ Phi-e-rơ và các môn đệ của Ngài, những người nào đã xác chứng về Đức Chúa Jesus (10:43)?
  3. Điểm chính yếu trong bài giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ là gì? Xin so sánh với những điều Sứ đồ Phi-e-rơ trình bày trong (2:36-39) và (3:17-23).  Từ ba bài giảng này, bạn hiểu trọng tâm sứ điệp của Tin Lành là gì?
  4. Việc gì đã xảy ra khi Sứ đồ Phi-e-rơ đang giảng (10:44)?  Những tín hữu Do Thái cùng đi với Sứ đồ Phi-e-rơ kinh ngạc về điều gì (10:45-46)?  Quan niệm ban đầu của Hội Thánh về báp-têm bằng nước và báp-têm bằng Đức Thánh Linh là gì (2:38-39)? Sứ đồ Phi-e-rơ lưu ý các tín hữu cùng đi điều gì (10:47)?  Với tư cách là lãnh đạo Hội Thánh, Sứ đồ Phi-e-rơ đã truyền lệnh làm gì (10:48)?  Vì sao Sứ đồ Phi-e-rơ quyết định như vậy (10:47)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nhiều người mong ước nghe sứ điệp của Chúa qua bạn.  Bạn có sẵn sàng để trình bày Chúa cho họ không?  Nếu không, dựa vào những điều Sứ đồ Phi-e-rơ trình bày về Đức Chúa Jesus qua kinh nghiệm cá nhân của ông (10:36-43), bạn cần làm gì để trình bày Đức Chúa Jesus cho người khác qua kinh nghiệm tiếp xúc với Chúa của chính bạn?
  2. Như những tín hữu Do Thái cùng đi với Sứ đồ Phi-e-rơ, có bao giờ bạn chứng kiến những điều mới mẻ Chúa cho phép xảy ra trong Hội Thánh hay không?  Bạn đã làm gì để nhận biết ý Chúa trong việc này?  Điều đó ảnh hưởng như thế nào trên sự hầu việc Chúa của bạn sau đó?
  3. Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, điều gì là yếu tố quyết định khiến Hội Thánh biết khi nào cần phải thay đổi?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top