Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:24-35

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:24-35

Peter_Cornelius_02
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 10:24-35

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn lớn lên trong một môi trường cô lập khép kín, hay trong một cộng đồng có tinh thần cỡi mở?  Môi trường đó ảnh hưởng như thế nào trên cuộc sống của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Cọt-nây làm gì để chuẩn bị tiếp đón Sứ đồ Phi-e-rơ (10:24)?  Khi Sứ đồ Phi-e-rơ đến, Cọt-nây đã làm gì (10:25)?  Theo bạn vì sao Cọt-nây hành động như vậy?  Sứ đồ Phi-e-rơ đã đáp lại như thế nào (10:26)?
  2. Khi biết có đông người ngoại quốc tụ họp, Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại truyền thống của người Do Thái về việc giao tiếp với người ngoại quốc như thế nào?  Vì sao Sứ đồ Phi-e-rơ có thể vượt qua những thành kiến này (10:27-29)?
  3. Cọt-nây giải thích lý do nào khiến ông phải mời Sứ đồ Phi-e-rơ (10:30-32)?  Ông trông đợi điều gì nơi Sứ đồ Phi-e-rơ (10:33)?
  4. Trước khi giảng cho những người có mặt tại đó, điểm đầu tiên Sứ đồ Phi-e-rơ nhận biết cho chính mình là gì (10:34-35)?  Điều này được khẳng định trong (10:43) như thế nào? Nhận thức mới đó có gì khác biệt với niềm tin trong truyền thống Do Thái mà Sứ đồ Phi-e-rơ được trưởng dưỡng?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Cọt-nây không biết ông mời Sứ đồ Phi-e-rơ đến để làm gì.  Sứ đồ Phi-e-rơ cũng không biết ông được mời đến với mục đích gì, nhưng cả hai đã vâng lời Chúa và kết quả tốt đẹp đã xảy ra.  Bạn học được gì qua việc tìm cầu ý Chúa và cách ứng xử của hai người này?
  2. Nếu có người mong ước nghe sứ điệp của Chúa qua bạn, như Sứ đồ Phi-e-rơ, bạn có sẵn sàng để giới thiệu Chúa cho họ không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top