Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:9-23

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:9-23

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:9-23

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 10:9-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị xỉu vì đói không?  Lúc đó bạn mong được ăn món gì nhất? Nếu thức ăn chỉ là những thứ mà bạn kinh tởm, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hành trình từ Sê-sa-rê đến Giốp-bê mất bao lâu (10:3; 10:9)?  Khi các sứ giả của Cọt-nây gần đến nơi thì Sứ đồ Phi-e-rơ đang làm gì (10:9)?  Việc gì đã xảy ra cho Sứ đồ Phi-e-rơ (10:10)?
  2. Trong khải tượng Sứ đồ Phi-e-rơ thấy gì (10:11-12)?  Xin xem Lê-vi Ký 11:4-7; 13-19; 29-30 và cho biết Sứ đồ Phi-e-rơ cảm thấy thế nào khi ông được lệnh phải ăn những sinh vật này (10:13)?  Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời như thế nào (10:14)?
  3. Sứ điệp mới mà Chúa truyền cho Sứ đồ Phi-e-rơ là gì (10:15)?  Tại sao mệnh lệnh của Chúa được truyền ba lần?  Sau đó, vật Sứ đồ Phi-e-rơ đã thấy được đem đi đâu (10:16)?
  4. Phản ứng của Sứ đồ Phi-e-rơ như thế nào trước khải tượng mới mà Chúa đã hướng dẫn ông?  Điều gì xảy ra vào lúc đó (10:17-18)?  Tâm trạng của Sứ đồ Phi-e-rơ khi ấy như thế nào (10:19)?
  5. Đức Thánh Linh đã truyền cho Sứ đồ Phi-e-rơ điều gì (10:19-20)? Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì? (10:21)?  Các sứ giả của Cọt-nây trình bày điều gì (10:22)?  Sứ đồ Phi-e-rơ đã tiếp họ như thế nào (10:23)?  Việc Sứ đồ Phi-e-rơ cho phép một người lính La Mã ở cùng nhà với người Do Thái mang ý nghĩa gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những nguyên tắc, niềm tin, hay truyền thống nào đang ngăn trở bạn trong việc tiếp xúc với những người thuộc những thành phần khác để đưa họ về với Chúa?  Những người chung quanh bạn nghĩ gì khi bạn vượt qua những nguyên tắc, niềm tin, hay truyền thống đó?
  2. Trong thời gian gần đây, Chúa cho bạn có những giao tiếp mới nào?  Bạn sử dụng mối giao tiếp mới đó như thế nào cho công việc Chúa?
  3. Như một người ở phía sau hậu trường, Đức Chúa Trời đã dùng một loạt những sự kiện để sắp đặt cho Cọt-nây và Sứ đồ Phi-e-rơ gặp nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu  Sứ đồ Phi-e-rơ không chịu nghe theo mạng lệnh của Chúa?
  4. Hiện nay Đức Chúa Trời đang chuẩn bị nhiều người để họ được tiếp xúc với những sứ giả của Đức Chúa Trời.  Như Sứ đồ Phi-e-rơ, bạn có sẵn lòng làm một sứ giả cho Chúa hay không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top