Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 10:1-8

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 10:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh tưởng gặp khó khăn nhưng lại nhận phước hạnh hay không?  Chuyện gì đã xảy ra?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết một ít về lai lịch của Cọt-nây (10:1)?  Dựa vào nguồn gốc và địa vị của Cọt-nây, xin cho biết có gì đặc biệt về nếp sống tin kính của ông và gia đình ông (10:2)?
  2. Chuyện gì đã xảy ra cho Cọt-nây?  Việc này xảy ra ở đâu và vào lúc nào (10:3)?  Là một sĩ quan quân đội La-mã, đang chỉ huy nhiều người, nhưng Cọt-nây có thái độ như thế nào khi gặp thiên sứ của Chúa (10:4)?
  3. Thiên sứ xác nhận hai điều gì (10:4), và truyền cho Cọt-nây làm gì (10:5-6)?
  4. Cọt-nây thực hiện mệnh lệnh đó như thế nào?  Bao nhiêu người được sai đi (10:7)?  Tại sao Cọt-nây cử cả gia nhân lẫn viên chức dưới quyền của ông để thực hiện điều này?  Theo bạn, những người này nghĩ gì khi thực hiện mạng lệnh của Cọt-nây (10:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Là người tin Chúa, nếp sống tin kính của bạn thể hiện như thế nào giữa những người chung quanh?  Nếp sống của gia đình bạn thì sao?  Nếu Chúa sai thiên sứ đến gặp bạn, thiên sứ sẽ nói gì với bạn?
  2. Hiện nay có rất nhiều người đang tích cực làm việc thiện giúp những người khác nhưng chính họ vẫn chưa biết Chúa. Làm thế nào bạn có thể giúp những người có lòng tốt này biết Chúa và tin nhận Ngài để được cứu rỗi?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top